3595_1834
3595_1834
kommunefakta
2018-05-27T10:03:00.000Z
no
Lurøy kommune

Kommunefakta

Lurøy - 1834 (Nordland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 1 915 innbyggere per 1. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 53 48
5-9 år 58 56
10-14 år 51 42
15-19 år 62 48
20-24 år 58 49
25-29 år 57 58
30-34 år 60 50
35-39 år 51 44
40-44 år 56 48
45-49 år 73 56
50-54 år 68 75
55-59 år 63 51
60-64 år 69 66
65-69 år 64 48
70-74 år 58 61
75-79 år 51 48
80-84 år 23 40
85-89 år 16 22
90-94 år 6 10
95-99 år 1 2
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Lurøy
Sverige 47
Litauen 15
Polen 23
Tyskland 6
Eritrea 0
Somalia 0
Filippinene 8
Irak 0
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Lurøy
Selveier 83.1
Andels- / aksjeeier 0
Leier 16.9

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Lurøy
Jordbruk, skogbruk og fiske 152
Sekundærnæringer 242
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 199
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 48
Undervisning 68
Helse- og sosialtjenester 183
Personlig tjenesteyting 12

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Lurøy
Aleneboende 256000
Par uten barn 549000
Par med barn 0-17 år 805000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 414000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Lurøy
Grunnskolenivå 619
Videregående skole-nivå 629
Universitets- og høgskolenivå kort 227
Universitets- og høgskolenivå lang 54
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 10

Barn og utdanning

Kultur

(Manglende data: Oppgave mangler for Netto utgifter til kultursektoren)

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Bøker lånt på biblioteket, Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

(Manglende data: Oppgave mangler for Fastlegekonsultasjoner per person i pasientens bostedskommune)

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon, Oppgave mangler for Utgifter per oppholdsdøgn i institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

(Manglende data: Oppgave mangler for Driftsresultat)

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Lurøy
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern 8.8
Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 10.3
Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 19.3
Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 33.3
Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 1.8
Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 2.1
Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern 5.2
Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 1.9

Finansielle nøkkeltall

(Manglende data: Oppgave mangler for Kommunens lånegjeld per innbygger, Oppgave mangler for Kommunens driftsinntekter per innbygger, Oppgave mangler for Kommunens driftsutgifter per innbygger)

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.