3595_0533
3595_0533
kommunefakta
2019-02-23T23:08:00.000Z
no
Lunner kommune

Kommunefakta

Lunner - 0533 (Oppland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 9 051 innbyggere per 4. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 246 230
5-9 år 278 256
10-14 år 274 295
15-19 år 295 272
20-24 år 257 196
25-29 år 226 224
30-34 år 246 270
35-39 år 315 275
40-44 år 287 314
45-49 år 388 349
50-54 år 374 335
55-59 år 306 283
60-64 år 309 308
65-69 år 289 249
70-74 år 241 241
75-79 år 131 157
80-84 år 72 87
85-89 år 35 73
90-94 år 13 39
95-99 år 2 13
100 år eller eldre 0 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Lunner
Sverige 46
Litauen 150
Polen 61
Tyskland 30
Eritrea 156
Somalia 62
Filippinene 15
Irak 11
Pakistan 11
Vietnam 3

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Lunner
Selveier 83.8
Andels- / aksjeeier 1.4
Leier 14.8

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Lunner
Jordbruk, skogbruk og fiske 84
Sekundærnæringer 804
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1863
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 318
Undervisning 349
Helse- og sosialtjenester 978
Personlig tjenesteyting 159

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Lunner
Aleneboende 291000
Par uten barn 655000
Par med barn 0-17 år 798000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 403000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Lunner
Grunnskolenivå 2267
Videregående skole-nivå 3021
Universitets- og høgskolenivå kort 1458
Universitets- og høgskolenivå lang 399
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 40

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Lunner
Aktivitetstilbud barn og unge 84
Bibliotek 215
Muséer 30
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 70
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 658
Musikk- og kulturskoler 205
Kommunale kulturbygg 17

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,3 år per 2011-2015

  • Kvinner: 82,9 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Lunner
Sosialsektoren samlet 5.9
Barnevern 3
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 4.1
Administrasjon, kommune 5.6
Kultursektoren, kommune 1.9
Barnehage 13
Grunnskole 24.1
Helse- og omsorg 30.8

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.