På grunn av endringer i kommunestrukturen fra 1. januar 2020 er tall for mange kommuner mangelfulle. Flere tall vil vises etter hvert som tall for de nye kommunene blir publisert.

3595_3054
3595_3054
kommunefakta
2020-03-28T13:01:00.000Z
no
Lunner kommune

Kommunefakta

Lunner - 3054 (Viken)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 9 048 innbyggere per 4. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 212 235
5-9 år 277 253
10-14 år 282 288
15-19 år 292 285
20-24 år 248 196
25-29 år 230 226
30-34 år 245 259
35-39 år 298 268
40-44 år 301 331
45-49 år 363 327
50-54 år 384 349
55-59 år 299 269
60-64 år 312 313
65-69 år 299 258
70-74 år 250 233
75-79 år 147 178
80-84 år 70 92
85-89 år 39 71
90-94 år 10 42
95-99 år 1 15
100 år eller eldre 1 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Lunner
Sverige 45
Litauen 159
Polen 88
Tyskland 27
Eritrea 167
Somalia 48
Filippinene 18
Irak 14
Pakistan 9
Vietnam 3

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Lunner
Selveier 83.9
Andels- / aksjeeier 1.5
Leier 14.6

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Lunner (-2019)
Jordbruk, skogbruk og fiske 81
Sekundærnæringer 874
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1823
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 305
Undervisning 331
Helse- og sosialtjenester 988
Personlig tjenesteyting 170

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Lunner
Aleneboende 299000
Par uten barn 671000
Par med barn 0-17 år 828000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 403000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Lunner
Grunnskolenivå 2229
Videregående skolenivå 3024
Universitets- og høgskolenivå, kort 1475
Universitets- og høgskolenivå, lang 417
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 30

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Lunner
Aktivitetstilbud barn og unge 42
Bibliotek 235
Muséer 16
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 30
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 711
Kulturskoler 435
Kommunale kulturbygg 25

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Tall kan ikke forekomme for Bøker lånt på biblioteket)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,3 år per 2011-2015

  • Kvinner: 82,9 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

(Manglende data: Oppgave mangler for Fastlegekonsultasjoner per person i pasientens bostedskommune)

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Gjennomsnitt per bruker av praktisk bistand)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Lunner
Sosialsektoren samlet 3.5
Barnevern 3.3
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 3.4
Administrasjon, kommune 5
Kultursektoren, kommune 2.3
Barnehage 13
Grunnskole 21.3
Helse- og omsorg 34.1

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.