3595_1112
3595_1112
kommunefakta
2019-01-24T12:17:00.000Z
no
Lund kommune

Kommunefakta

Lund - 1112 (Rogaland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 3 212 innbyggere per 3. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 107 95
5-9 år 109 115
10-14 år 114 103
15-19 år 105 122
20-24 år 120 105
25-29 år 96 87
30-34 år 79 101
35-39 år 94 84
40-44 år 100 81
45-49 år 107 101
50-54 år 108 117
55-59 år 101 105
60-64 år 107 94
65-69 år 92 85
70-74 år 63 77
75-79 år 46 49
80-84 år 40 45
85-89 år 16 26
90-94 år 7 17
95-99 år 6 10
100 år eller eldre 1 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Lund
Sverige 3
Litauen 3
Polen 27
Tyskland 20
Eritrea 9
Somalia 3
Filippinene 8
Irak 0
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Lund
Selveier 86.8
Andels- / aksjeeier 0.5
Leier 12.7

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Lund
Jordbruk, skogbruk og fiske 80
Sekundærnæringer 633
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 313
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 53
Undervisning 122
Helse- og sosialtjenester 322
Personlig tjenesteyting 35

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Lund
Aleneboende 277000
Par uten barn 626000
Par med barn 0-17 år 747000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 358000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Lund
Grunnskolenivå 791
Videregående skole-nivå 1201
Universitets- og høgskolenivå kort 425
Universitets- og høgskolenivå lang 73
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 17

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Lund
Aktivitetstilbud barn og unge 301
Bibliotek 586
Muséer 193
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 163
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 1371
Musikk- og kulturskoler 683
Kommunale kulturbygg 699

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,1 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Lund
Sosialsektoren samlet 2.6
Barnevern 4.8
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 2.4
Administrasjon, kommune 5.9
Kultursektoren, kommune 6.1
Barnehage 11.7
Grunnskole 23.5
Helse- og omsorg 31.6

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.