3595_0415
3595_0415
kommunefakta
2020-01-18T09:53:00.000Z
no
Løten kommune

Kommunefakta

Løten - 0415 (Hedmark)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 7 635 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 204 179
5-9 år 226 202
10-14 år 232 215
15-19 år 223 199
20-24 år 214 211
25-29 år 230 220
30-34 år 223 265
35-39 år 256 215
40-44 år 239 215
45-49 år 277 244
50-54 år 263 265
55-59 år 260 275
60-64 år 274 261
65-69 år 248 237
70-74 år 232 222
75-79 år 134 155
80-84 år 70 100
85-89 år 43 61
90-94 år 20 35
95-99 år 4 14
100 år eller eldre 0 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Løten (-2019)
Sverige 24
Litauen 92
Polen 87
Tyskland 27
Eritrea 21
Somalia 14
Filippinene 16
Irak 9
Pakistan 4
Vietnam 3

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Løten (-2019)
Selveier 83.6
Andels- / aksjeeier 3
Leier 13.3

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Løten (-2019)
Jordbruk, skogbruk og fiske 168
Sekundærnæringer 814
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1156
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 243
Undervisning 251
Helse- og sosialtjenester 926
Personlig tjenesteyting 141

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Løten (-2019)
Aleneboende 283000
Par uten barn 616000
Par med barn 0-17 år 757000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 402000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Løten (-2019)
Grunnskolenivå 2200
Videregående skolenivå 2536
Universitets- og høgskolenivå, kort 1155
Universitets- og høgskolenivå, lang 254
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 22

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Løten
Aktivitetstilbud barn og unge 146
Bibliotek 248
Muséer 7
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 107
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 418
Kulturskoler 342
Kommunale kulturbygg 104

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 78,9 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Løten
Sosialsektoren samlet 4.3
Barnevern 4.1
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 7.7
Administrasjon, kommune 7.7
Kultursektoren, kommune 2.5
Barnehage 10.9
Grunnskole 19.4
Helse- og omsorg 33.2

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.