3595_0415
3595_0415
kommunefakta
2019-02-20T07:22:00.000Z
no
Løten kommune

Kommunefakta

Løten - 0415 (Hedmark)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 7 664 innbyggere per 3. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 201 189
5-9 år 230 190
10-14 år 218 220
15-19 år 215 207
20-24 år 228 205
25-29 år 232 215
30-34 år 239 246
35-39 år 239 205
40-44 år 244 219
45-49 år 283 245
50-54 år 266 269
55-59 år 262 268
60-64 år 267 269
65-69 år 239 237
70-74 år 238 214
75-79 år 125 149
80-84 år 72 101
85-89 år 36 54
90-94 år 25 37
95-99 år 4 13
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Løten
Sverige 23
Litauen 91
Polen 84
Tyskland 25
Eritrea 21
Somalia 18
Filippinene 14
Irak 9
Pakistan 0
Vietnam 3

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Løten
Selveier 83.7
Andels- / aksjeeier 3.1
Leier 13.2

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Løten
Jordbruk, skogbruk og fiske 175
Sekundærnæringer 794
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1155
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 250
Undervisning 260
Helse- og sosialtjenester 890
Personlig tjenesteyting 131

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Løten
Aleneboende 274000
Par uten barn 586000
Par med barn 0-17 år 728000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 396000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Løten
Grunnskolenivå 2213
Videregående skole-nivå 2521
Universitets- og høgskolenivå kort 1128
Universitets- og høgskolenivå lang 237
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 14

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Løten
Aktivitetstilbud barn og unge 189
Bibliotek 214
Muséer 7
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 87
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 425
Musikk- og kulturskoler 330
Kommunale kulturbygg 146

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 78,9 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Løten
Sosialsektoren samlet 4.3
Barnevern 3.3
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 7.5
Administrasjon, kommune 8.1
Kultursektoren, kommune 2.6
Barnehage 11.2
Grunnskole 19
Helse- og omsorg 32.9

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.