På grunn av endringer i kommunestrukturen fra 1. januar 2020 er tall for mange kommuner mangelfulle. Flere tall vil vises etter hvert som tall for de nye kommunene blir publisert.

3595_3029
3595_3029
kommunefakta
2020-03-28T12:57:00.000Z
no
Lørenskog kommune

Kommunefakta

Lørenskog - 3029 (Viken)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 41 460 innbyggere per 4. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 1294 1193
5-9 år 1283 1246
10-14 år 1355 1226
15-19 år 1337 1168
20-24 år 1239 1211
25-29 år 1392 1379
30-34 år 1485 1375
35-39 år 1538 1442
40-44 år 1491 1426
45-49 år 1531 1497
50-54 år 1541 1539
55-59 år 1360 1263
60-64 år 1144 1080
65-69 år 891 959
70-74 år 914 1066
75-79 år 577 624
80-84 år 350 408
85-89 år 167 264
90-94 år 60 103
95-99 år 13 24
100 år eller eldre 0 5

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Lørenskog
Sverige 419
Litauen 427
Polen 1215
Tyskland 160
Eritrea 234
Somalia 332
Filippinene 280
Irak 411
Pakistan 1655
Vietnam 914

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Lørenskog
Selveier 59.6
Andels- / aksjeeier 24.6
Leier 15.8

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Lørenskog (-2019)
Jordbruk, skogbruk og fiske 42
Sekundærnæringer 2843
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 10405
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 1287
Undervisning 1285
Helse- og sosialtjenester 4512
Personlig tjenesteyting 858

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Lørenskog
Aleneboende 320000
Par uten barn 689000
Par med barn 0-17 år 895000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 444000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Lørenskog
Grunnskolenivå 8498
Videregående skolenivå 11399
Universitets- og høgskolenivå, kort 8034
Universitets- og høgskolenivå, lang 3089
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 241

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Lørenskog
Aktivitetstilbud barn og unge 225
Bibliotek 282
Muséer 22
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 111
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 889
Kulturskoler 216
Kommunale kulturbygg 582

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,5 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

(Manglende data: Oppgave mangler for Fastlegekonsultasjoner per person i pasientens bostedskommune)

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Gjennomsnitt per bruker av praktisk bistand)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Lørenskog
Sosialsektoren samlet 5.8
Barnevern 2.7
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 5.5
Administrasjon, kommune 6.3
Kultursektoren, kommune 4.8
Barnehage 14.5
Grunnskole 20.8
Helse- og omsorg 27.6

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.