3595_0230
3595_0230
kommunefakta
2019-02-18T02:18:00.000Z
no
Lørenskog kommune

Kommunefakta

Lørenskog - 0230 (Akershus)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 39 823 innbyggere per 3. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 1177 1078
5-9 år 1212 1177
10-14 år 1293 1171
15-19 år 1298 1152
20-24 år 1182 1108
25-29 år 1231 1274
30-34 år 1297 1215
35-39 år 1353 1307
40-44 år 1400 1331
45-49 år 1552 1542
50-54 år 1471 1416
55-59 år 1257 1146
60-64 år 1014 1062
65-69 år 905 947
70-74 år 861 943
75-79 år 494 562
80-84 år 287 347
85-89 år 159 257
90-94 år 59 97
95-99 år 4 27
100 år eller eldre 0 5

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Lørenskog
Sverige 381
Litauen 356
Polen 1004
Tyskland 161
Eritrea 164
Somalia 250
Filippinene 272
Irak 320
Pakistan 1480
Vietnam 819

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Lørenskog
Selveier 59.5
Andels- / aksjeeier 24.9
Leier 15.6

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Lørenskog
Jordbruk, skogbruk og fiske 49
Sekundærnæringer 2645
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 9801
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 1204
Undervisning 1146
Helse- og sosialtjenester 4097
Personlig tjenesteyting 757

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Lørenskog
Aleneboende 312000
Par uten barn 666000
Par med barn 0-17 år 878000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 436000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Lørenskog
Grunnskolenivå 8346
Videregående skole-nivå 11173
Universitets- og høgskolenivå kort 7697
Universitets- og høgskolenivå lang 2881
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 245

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Lørenskog
Aktivitetstilbud barn og unge 284
Bibliotek 245
Muséer 30
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 90
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 832
Musikk- og kulturskoler 190
Kommunale kulturbygg 680

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,5 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Lørenskog
Sosialsektoren samlet 6.8
Barnevern 3.1
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 4.9
Administrasjon, kommune 5.7
Kultursektoren, kommune 5.1
Barnehage 14
Grunnskole 21.2
Helse- og omsorg 26.8

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.