På grunn av endringer i kommunestrukturen fra 1. januar 2020 er tall for mange kommuner mangelfulle. Flere tall vil vises etter hvert som tall for de nye kommunene blir publisert.

3595_5432
3595_5432
kommunefakta
2020-03-28T13:37:00.000Z
no
Loppa kommune

Kommunefakta

Loppa - 5432 (Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 888 innbyggere per 4. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 17 13
5-9 år 18 17
10-14 år 10 10
15-19 år 25 18
20-24 år 39 20
25-29 år 33 20
30-34 år 21 22
35-39 år 20 9
40-44 år 26 19
45-49 år 39 37
50-54 år 29 24
55-59 år 34 35
60-64 år 42 29
65-69 år 41 24
70-74 år 37 26
75-79 år 33 29
80-84 år 14 24
85-89 år 8 13
90-94 år 3 8
95-99 år 1 1
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Loppa
Sverige 4
Litauen 6
Polen 30
Tyskland 3
Eritrea 0
Somalia 0
Filippinene 13
Irak 3
Pakistan 0
Vietnam 3

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Loppa
Selveier 77.7
Andels- / aksjeeier 0
Leier 22.3

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Loppa (-2019)
Jordbruk, skogbruk og fiske 52
Sekundærnæringer 71
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 90
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 32
Undervisning 30
Helse- og sosialtjenester 110
Personlig tjenesteyting 14

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Loppa
Aleneboende 268000
Par uten barn 578000
Par med barn 0-17 år 771000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 429000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Loppa
Grunnskolenivå 363
Videregående skolenivå 262
Universitets- og høgskolenivå, kort 124
Universitets- og høgskolenivå, lang 30
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 6

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Loppa
Aktivitetstilbud barn og unge 44
Bibliotek 1530
Muséer 0
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg -815
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 0
Kulturskoler 449
Kommunale kulturbygg 803

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Tall kan ikke forekomme for Bøker lånt på biblioteket)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 77,2 år per 2011-2015

  • Kvinner: 82,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

(Manglende data: Oppgave mangler for Fastlegekonsultasjoner per person i pasientens bostedskommune)

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Gjennomsnitt per bruker av praktisk bistand)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Loppa
Sosialsektoren samlet 2.5
Barnevern 2
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 7.1
Administrasjon, kommune 8.8
Kultursektoren, kommune 2
Barnehage 4.3
Grunnskole 12.8
Helse- og omsorg 37.4

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.