3595_0514
3595_0514
kommunefakta
2019-09-17T05:14:00.000Z
no
Lom kommune

Kommunefakta

Lom - 0514 (Oppland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 2 270 innbyggere per 2. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 57 50
5-9 år 60 51
10-14 år 65 62
15-19 år 78 65
20-24 år 65 61
25-29 år 68 45
30-34 år 61 53
35-39 år 66 63
40-44 år 55 65
45-49 år 90 68
50-54 år 78 73
55-59 år 97 90
60-64 år 88 82
65-69 år 87 81
70-74 år 68 64
75-79 år 48 46
80-84 år 29 38
85-89 år 24 31
90-94 år 6 12
95-99 år 1 1
100 år eller eldre 0 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Lom
Sverige 5
Litauen 4
Polen 5
Tyskland 17
Eritrea 18
Somalia 24
Filippinene 3
Irak 5
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Lom
Selveier 83.3
Andels- / aksjeeier 0
Leier 16.7

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Lom
Jordbruk, skogbruk og fiske 195
Sekundærnæringer 245
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 351
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 55
Undervisning 88
Helse- og sosialtjenester 235
Personlig tjenesteyting 35

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Lom
Aleneboende 261000
Par uten barn 583000
Par med barn 0-17 år 762000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 407000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Lom
Grunnskolenivå 487
Videregående skolenivå 968
Universitets- og høgskolenivå, kort 354
Universitets- og høgskolenivå, lang 75
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 3

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Lom
Aktivitetstilbud barn og unge 50
Bibliotek 706
Muséer 120
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 276
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 105
Musikk- og kulturskoler 580
Kommunale kulturbygg 1935

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,3 år per 2011-2015

  • Kvinner: 82,9 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Lom
Sosialsektoren samlet 4.1
Barnevern 0.9
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 5.1
Administrasjon, kommune 6.1
Kultursektoren, kommune 5.1
Barnehage 8.9
Grunnskole 16.1
Helse- og omsorg 35.1

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.