På grunn av endringer i kommunestrukturen fra 1. januar 2020 er tall for mange kommuner mangelfulle. Flere tall vil vises etter hvert som tall for de nye kommunene blir publisert.

3595_1851
3595_1851
kommunefakta
2020-03-30T03:39:00.000Z
no
Lødingen kommune

Kommunefakta

Lødingen - 1851 (Nordland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 2 034 innbyggere per 4. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 22 39
5-9 år 45 49
10-14 år 54 51
15-19 år 44 60
20-24 år 67 47
25-29 år 52 34
30-34 år 37 50
35-39 år 42 29
40-44 år 46 54
45-49 år 61 84
50-54 år 72 68
55-59 år 81 80
60-64 år 84 81
65-69 år 96 76
70-74 år 76 62
75-79 år 60 74
80-84 år 38 40
85-89 år 15 31
90-94 år 7 22
95-99 år 1 3
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Lødingen
Sverige 22
Litauen 4
Polen 22
Tyskland 16
Eritrea 15
Somalia 17
Filippinene 12
Irak 3
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Lødingen
Selveier 82.5
Andels- / aksjeeier 3.1
Leier 14.4

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Lødingen
Jordbruk, skogbruk og fiske 77
Sekundærnæringer 164
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 265
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 43
Undervisning 80
Helse- og sosialtjenester 226
Personlig tjenesteyting 31

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Lødingen
Aleneboende 289000
Par uten barn 615000
Par med barn 0-17 år 772000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 385000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Lødingen
Grunnskolenivå 580
Videregående skolenivå 712
Universitets- og høgskolenivå, kort 322
Universitets- og høgskolenivå, lang 74
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 17

Barn og utdanning

Kultur

(Manglende data: Oppgave mangler for Netto utgifter til kultursektoren)

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

(Manglende data: Oppgave mangler for Fastlegekonsultasjoner per person i pasientens bostedskommune)

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Gjennomsnitt per bruker av praktisk bistand, Oppgave mangler for Utgifter per oppholdsdøgn i institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

(Manglende data: Tall kan ikke forekomme for Driftsresultat)

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Finansielle nøkkeltall

(Manglende data: Tall kan ikke forekomme for Kommunens lånegjeld per innbygger, Tall kan ikke forekomme for Kommunens driftsinntekter per innbygger, Tall kan ikke forekomme for Kommunens driftsutgifter per innbygger)

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.