3595_1851
3595_1851
kommunefakta
2020-01-24T12:45:00.000Z
no
Lødingen kommune

Kommunefakta

Lødingen - 1851 (Nordland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 2 051 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 26 37
5-9 år 46 55
10-14 år 56 49
15-19 år 58 66
20-24 år 67 47
25-29 år 48 31
30-34 år 44 49
35-39 år 45 26
40-44 år 49 55
45-49 år 63 86
50-54 år 75 76
55-59 år 88 77
60-64 år 93 81
65-69 år 85 68
70-74 år 80 78
75-79 år 55 63
80-84 år 36 36
85-89 år 16 32
90-94 år 6 21
95-99 år 3 5
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Lødingen
Sverige 20
Litauen 4
Polen 25
Tyskland 14
Eritrea 19
Somalia 16
Filippinene 12
Irak 3
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Lødingen
Selveier 82.5
Andels- / aksjeeier 3.1
Leier 14.4

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Lødingen
Jordbruk, skogbruk og fiske 70
Sekundærnæringer 168
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 272
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 48
Undervisning 72
Helse- og sosialtjenester 262
Personlig tjenesteyting 27

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Lødingen
Aleneboende 289000
Par uten barn 615000
Par med barn 0-17 år 772000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 385000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Lødingen
Grunnskolenivå 580
Videregående skolenivå 712
Universitets- og høgskolenivå, kort 322
Universitets- og høgskolenivå, lang 74
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 17

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Lødingen
Aktivitetstilbud barn og unge 32
Bibliotek 270
Muséer 2
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 114
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 1942
Kulturskoler 88
Kommunale kulturbygg 10

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Lødingen
Sosialsektoren samlet 8.6
Barnevern 0.9
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 2.7
Administrasjon, kommune 8.9
Kultursektoren, kommune 2.7
Barnehage 5
Grunnskole 14.3
Helse- og omsorg 45.2

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.