3595_1920
3595_1920
kommunefakta
2019-02-20T07:17:00.000Z
no
Loabák - Lavangen kommune

Kommunefakta

Loabák - Lavangen - 1920 (Troms Romsa)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 1 052 innbyggere per 3. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 25 22
5-9 år 40 40
10-14 år 33 34
15-19 år 37 36
20-24 år 38 18
25-29 år 19 27
30-34 år 29 14
35-39 år 29 26
40-44 år 35 33
45-49 år 34 37
50-54 år 36 25
55-59 år 29 28
60-64 år 35 36
65-69 år 34 32
70-74 år 35 30
75-79 år 32 25
80-84 år 11 16
85-89 år 17 19
90-94 år 2 8
95-99 år 0 5
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Loabák - Lavangen
Sverige 6
Litauen 0
Polen 19
Tyskland 0
Eritrea 0
Somalia 0
Filippinene 4
Irak 0
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Loabák - Lavangen
Selveier 76.6
Andels- / aksjeeier 0
Leier 23.4

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Loabák - Lavangen
Jordbruk, skogbruk og fiske 15
Sekundærnæringer 95
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 83
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 51
Undervisning 39
Helse- og sosialtjenester 136
Personlig tjenesteyting 10

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Loabák - Lavangen
Aleneboende 271000
Par uten barn 586000
Par med barn 0-17 år 696000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 400000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Loabák - Lavangen
Grunnskolenivå 305
Videregående skole-nivå 344
Universitets- og høgskolenivå kort 149
Universitets- og høgskolenivå lang 25
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 6

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Loabák - Lavangen
Aktivitetstilbud barn og unge 144
Bibliotek 387
Muséer 139
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 218
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 0
Musikk- og kulturskoler 1276
Kommunale kulturbygg 0

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,6 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,9 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Loabák - Lavangen
Sosialsektoren samlet 6.6
Barnevern 5
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 2.8
Administrasjon, kommune 10.4
Kultursektoren, kommune 2.3
Barnehage 7.9
Grunnskole 20.6
Helse- og omsorg 29.3

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.