3595_1029
3595_1029
kommunefakta
2019-02-18T02:07:00.000Z
no
Lindesnes kommune

Kommunefakta

Lindesnes - 1029 (Vest-Agder)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 4 960 innbyggere per 3. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 160 155
5-9 år 183 168
10-14 år 156 145
15-19 år 178 148
20-24 år 143 121
25-29 år 154 158
30-34 år 142 122
35-39 år 164 160
40-44 år 151 132
45-49 år 150 154
50-54 år 177 153
55-59 år 152 153
60-64 år 160 152
65-69 år 157 144
70-74 år 130 141
75-79 år 84 89
80-84 år 41 59
85-89 år 23 36
90-94 år 8 23
95-99 år 2 8
100 år eller eldre 1 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Lindesnes
Sverige 8
Litauen 37
Polen 57
Tyskland 95
Eritrea 0
Somalia 4
Filippinene 20
Irak 6
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Lindesnes
Selveier 86.7
Andels- / aksjeeier 1.2
Leier 12.1

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Lindesnes
Jordbruk, skogbruk og fiske 107
Sekundærnæringer 731
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 628
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 102
Undervisning 144
Helse- og sosialtjenester 456
Personlig tjenesteyting 72

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Lindesnes
Aleneboende 266000
Par uten barn 580000
Par med barn 0-17 år 730000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 397000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Lindesnes
Grunnskolenivå 1114
Videregående skole-nivå 1839
Universitets- og høgskolenivå kort 669
Universitets- og høgskolenivå lang 147
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 33

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Lindesnes
Aktivitetstilbud barn og unge 76
Bibliotek 267
Muséer 106
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 3
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 487
Musikk- og kulturskoler 380
Kommunale kulturbygg 475

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,7 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,7 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Lindesnes
Sosialsektoren samlet 4.2
Barnevern 6.2
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 4.4
Administrasjon, kommune 7.2
Kultursektoren, kommune 2.7
Barnehage 10.6
Grunnskole 20.6
Helse- og omsorg 29.3

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.