3595_1029
3595_1029
kommunefakta
2020-02-29T11:51:00.000Z
no
Lindesnes kommune

Kommunefakta

Lindesnes - 1029 (Vest-Agder)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 5 008 innbyggere per 4. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Lindesnes (-2019)
Sverige 7
Litauen 36
Polen 55
Tyskland 100
Eritrea 0
Somalia 5
Filippinene 22
Irak 3
Pakistan 3
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Lindesnes (-2019)
Selveier 86.6
Andels- / aksjeeier 1.1
Leier 12.3

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Lindesnes (-2019)
Jordbruk, skogbruk og fiske 108
Sekundærnæringer 739
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 640
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 93
Undervisning 167
Helse- og sosialtjenester 474
Personlig tjenesteyting 68

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Lindesnes (-2019)
Aleneboende 276000
Par uten barn 590000
Par med barn 0-17 år 761000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 401000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Lindesnes (-2019)
Grunnskolenivå 1137
Videregående skolenivå 1829
Universitets- og høgskolenivå, kort 674
Universitets- og høgskolenivå, lang 158
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 37

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Lindesnes
Aktivitetstilbud barn og unge 133
Bibliotek 271
Muséer 103
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 1
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 526
Kulturskoler 370
Kommunale kulturbygg 501

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,7 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,7 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Lindesnes
Sosialsektoren samlet 4.4
Barnevern 5.8
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 4
Administrasjon, kommune 7.5
Kultursektoren, kommune 2.8
Barnehage 10.8
Grunnskole 20
Helse- og omsorg 29.9

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.