3595_1029
3595_1029
kommunefakta
2019-12-07T22:40:00.000Z
no
Lindesnes kommune

Kommunefakta

Lindesnes - 1029 (Vest-Agder)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 4 996 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 162 153
5-9 år 178 160
10-14 år 167 145
15-19 år 166 152
20-24 år 160 118
25-29 år 153 152
30-34 år 145 138
35-39 år 171 142
40-44 år 143 137
45-49 år 158 158
50-54 år 178 144
55-59 år 140 146
60-64 år 173 171
65-69 år 152 125
70-74 år 138 142
75-79 år 84 100
80-84 år 39 57
85-89 år 23 34
90-94 år 10 27
95-99 år 3 7
100 år eller eldre 1 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Lindesnes
Sverige 7
Litauen 36
Polen 55
Tyskland 100
Eritrea 0
Somalia 5
Filippinene 22
Irak 3
Pakistan 3
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Lindesnes
Selveier 86.6
Andels- / aksjeeier 1.1
Leier 12.3

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Lindesnes
Jordbruk, skogbruk og fiske 105
Sekundærnæringer 747
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 635
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 93
Undervisning 151
Helse- og sosialtjenester 475
Personlig tjenesteyting 78

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Lindesnes
Aleneboende 266000
Par uten barn 580000
Par med barn 0-17 år 730000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 397000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Lindesnes
Grunnskolenivå 1137
Videregående skolenivå 1829
Universitets- og høgskolenivå, kort 674
Universitets- og høgskolenivå, lang 158
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 37

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Lindesnes
Aktivitetstilbud barn og unge 133
Bibliotek 271
Muséer 103
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 1
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 526
Kulturskoler 370
Kommunale kulturbygg 501

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,7 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,7 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Lindesnes
Sosialsektoren samlet 4.4
Barnevern 5.8
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 4
Administrasjon, kommune 7.5
Kultursektoren, kommune 2.8
Barnehage 10.8
Grunnskole 20
Helse- og omsorg 29.9

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.