3595_1263
3595_1263
kommunefakta
2019-01-16T18:00:00.000Z
no
Lindås kommune

Kommunefakta

Lindås - 1263 (Hordaland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 15 847 innbyggere per 3. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 520 459
5-9 år 565 533
10-14 år 542 553
15-19 år 562 570
20-24 år 505 411
25-29 år 460 420
30-34 år 420 444
35-39 år 550 539
40-44 år 574 521
45-49 år 575 523
50-54 år 490 434
55-59 år 461 422
60-64 år 490 464
65-69 år 446 492
70-74 år 399 380
75-79 år 223 230
80-84 år 119 151
85-89 år 83 123
90-94 år 41 61
95-99 år 8 24
100 år eller eldre 0 2

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Lindås
Sverige 42
Litauen 143
Polen 283
Tyskland 41
Eritrea 26
Somalia 66
Filippinene 54
Irak 18
Pakistan 16
Vietnam 3

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Lindås
Selveier 84.9
Andels- / aksjeeier 2.4
Leier 12.7

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Lindås
Jordbruk, skogbruk og fiske 147
Sekundærnæringer 2381
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 2290
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 331
Undervisning 616
Helse- og sosialtjenester 1500
Personlig tjenesteyting 217

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Lindås
Aleneboende 300000
Par uten barn 635000
Par med barn 0-17 år 810000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 429000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Lindås
Grunnskolenivå 3407
Videregående skole-nivå 5584
Universitets- og høgskolenivå kort 2431
Universitets- og høgskolenivå lang 591
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 52

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Lindås
Aktivitetstilbud barn og unge 214
Bibliotek 259
Muséer 39
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 79
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 382
Musikk- og kulturskoler 364
Kommunale kulturbygg 83

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Lindås
Sosialsektoren samlet 3.7
Barnevern 4.4
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 2.4
Administrasjon, kommune 5.3
Kultursektoren, kommune 2.4
Barnehage 10.9
Grunnskole 22.3
Helse- og omsorg 31.5

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.