3595_0926
3595_0926
kommunefakta
2020-02-28T11:54:00.000Z
no
Lillesand kommune

Kommunefakta

Lillesand - 0926 (Aust-Agder)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 11 074 innbyggere per 4. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Lillesand (-2019)
Sverige 32
Litauen 28
Polen 74
Tyskland 92
Eritrea 60
Somalia 8
Filippinene 40
Irak 62
Pakistan 15
Vietnam 31

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Lillesand (-2019)
Selveier 86.8
Andels- / aksjeeier 1.1
Leier 12.1

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Lillesand (-2019)
Jordbruk, skogbruk og fiske 58
Sekundærnæringer 1163
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1890
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 347
Undervisning 476
Helse- og sosialtjenester 1128
Personlig tjenesteyting 204

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Lillesand (-2019)
Aleneboende 293000
Par uten barn 652000
Par med barn 0-17 år 836000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 418000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Lillesand (-2019)
Grunnskolenivå 2077
Videregående skolenivå 3426
Universitets- og høgskolenivå, kort 2142
Universitets- og høgskolenivå, lang 706
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 48

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Lillesand
Aktivitetstilbud barn og unge 136
Bibliotek 235
Muséer 78
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 119
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 443
Kulturskoler 211
Kommunale kulturbygg 332

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 78,8 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Lillesand
Sosialsektoren samlet 4.1
Barnevern 3.6
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 5.6
Administrasjon, kommune 5.6
Kultursektoren, kommune 2.9
Barnehage 12.8
Grunnskole 21.8
Helse- og omsorg 31.8

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.