3595_0501
3595_0501
kommunefakta
2020-01-28T20:27:00.000Z
no
Lillehammer kommune

Kommunefakta

Lillehammer - 0501 (Oppland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 28 304 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 674 659
5-9 år 772 702
10-14 år 810 754
15-19 år 896 838
20-24 år 1054 1079
25-29 år 984 967
30-34 år 811 801
35-39 år 783 787
40-44 år 848 823
45-49 år 903 966
50-54 år 913 996
55-59 år 876 934
60-64 år 857 916
65-69 år 760 805
70-74 år 720 818
75-79 år 480 554
80-84 år 310 394
85-89 år 169 331
90-94 år 63 138
95-99 år 13 57
100 år eller eldre 1 7

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Lillehammer (-2019)
Sverige 167
Litauen 116
Polen 233
Tyskland 115
Eritrea 169
Somalia 283
Filippinene 57
Irak 152
Pakistan 45
Vietnam 220

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Lillehammer (-2019)
Selveier 67.3
Andels- / aksjeeier 10.8
Leier 21.9

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Lillehammer (-2019)
Jordbruk, skogbruk og fiske 163
Sekundærnæringer 1771
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 5148
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 1472
Undervisning 1355
Helse- og sosialtjenester 3725
Personlig tjenesteyting 730

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Lillehammer (-2019)
Aleneboende 296000
Par uten barn 643000
Par med barn 0-17 år 855000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 440000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Lillehammer (-2019)
Grunnskolenivå 4978
Videregående skolenivå 8267
Universitets- og høgskolenivå, kort 6959
Universitets- og høgskolenivå, lang 2499
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 128

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Lillehammer
Aktivitetstilbud barn og unge 200
Bibliotek 432
Muséer 41
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 769
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 503
Kulturskoler 320
Kommunale kulturbygg 207

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,3 år per 2011-2015

  • Kvinner: 82,9 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Lillehammer
Sosialsektoren samlet 5
Barnevern 4.1
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 6.2
Administrasjon, kommune 5.1
Kultursektoren, kommune 4.3
Barnehage 9.3
Grunnskole 15.4
Helse- og omsorg 34.3

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.