3595_5042
3595_5042
kommunefakta
2020-02-28T13:14:00.000Z
no
Lierne kommune

Kommunefakta

Lierne - 5042 (Trøndelag)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 1 355 innbyggere per 4. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 24 26
5-9 år 38 35
10-14 år 34 31
15-19 år 64 45
20-24 år 39 29
25-29 år 27 25
30-34 år 39 32
35-39 år 30 31
40-44 år 34 36
45-49 år 47 46
50-54 år 51 39
55-59 år 46 44
60-64 år 48 48
65-69 år 62 49
70-74 år 51 46
75-79 år 33 32
80-84 år 15 28
85-89 år 11 24
90-94 år 4 9
95-99 år 0 3
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Lierne
Sverige 57
Litauen 0
Polen 4
Tyskland 9
Eritrea 19
Somalia 0
Filippinene 3
Irak 0
Pakistan 3
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Lierne
Selveier 80.7
Andels- / aksjeeier 0
Leier 19.3

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Lierne
Jordbruk, skogbruk og fiske 64
Sekundærnæringer 202
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 145
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 53
Undervisning 60
Helse- og sosialtjenester 159
Personlig tjenesteyting 19

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Lierne
Aleneboende 265000
Par uten barn 634000
Par med barn 0-17 år 860000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 467000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Lierne
Grunnskolenivå 317
Videregående skolenivå 563
Universitets- og høgskolenivå, kort 217
Universitets- og høgskolenivå, lang 29
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 5

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Lierne
Aktivitetstilbud barn og unge 83
Bibliotek 776
Muséer 84
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 87
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 1649
Kulturskoler 391
Kommunale kulturbygg 0

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,8 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Lierne
Sosialsektoren samlet 3.6
Barnevern 1.1
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 3.1
Administrasjon, kommune 10.6
Kultursektoren, kommune 3.3
Barnehage 6.1
Grunnskole 18.6
Helse- og omsorg 31.9

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.