3595_0626
3595_0626
kommunefakta
2020-01-28T22:08:00.000Z
no
Lier kommune

Kommunefakta

Lier - 0626 (Buskerud)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 26 687 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 742 719
5-9 år 898 837
10-14 år 931 831
15-19 år 840 819
20-24 år 755 683
25-29 år 704 662
30-34 år 776 779
35-39 år 961 922
40-44 år 1003 948
45-49 år 1075 978
50-54 år 996 957
55-59 år 893 843
60-64 år 770 719
65-69 år 615 666
70-74 år 648 645
75-79 år 385 425
80-84 år 214 257
85-89 år 125 174
90-94 år 41 95
95-99 år 6 31
100 år eller eldre 2 3

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Lier (-2019)
Sverige 176
Litauen 337
Polen 1264
Tyskland 170
Eritrea 111
Somalia 346
Filippinene 109
Irak 217
Pakistan 238
Vietnam 176

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Lier (-2019)
Selveier 72.4
Andels- / aksjeeier 12
Leier 15.6

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Lier (-2019)
Jordbruk, skogbruk og fiske 235
Sekundærnæringer 2452
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 5721
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 803
Undervisning 835
Helse- og sosialtjenester 2815
Personlig tjenesteyting 551

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Lier (-2019)
Aleneboende 309000
Par uten barn 698000
Par med barn 0-17 år 904000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 449000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Lier (-2019)
Grunnskolenivå 5181
Videregående skolenivå 7606
Universitets- og høgskolenivå, kort 5387
Universitets- og høgskolenivå, lang 2112
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 147

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Lier
Aktivitetstilbud barn og unge 264
Bibliotek 276
Muséer 39
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 35
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 542
Kulturskoler 269
Kommunale kulturbygg 98

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,7 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,6 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Lier
Sosialsektoren samlet 4.4
Barnevern 3.2
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 7
Administrasjon, kommune 5.3
Kultursektoren, kommune 2.7
Barnehage 11
Grunnskole 21
Helse- og omsorg 30.5

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.