3595_5037
3595_5037
kommunefakta
2020-02-29T11:21:00.000Z
no
Levanger kommune

Kommunefakta

Levanger - 5037 (Trøndelag)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 20 164 innbyggere per 4. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 579 576
5-9 år 616 605
10-14 år 657 663
15-19 år 649 618
20-24 år 705 611
25-29 år 641 690
30-34 år 641 603
35-39 år 605 595
40-44 år 570 561
45-49 år 587 621
50-54 år 701 734
55-59 år 677 609
60-64 år 627 614
65-69 år 561 577
70-74 år 492 527
75-79 år 351 389
80-84 år 208 248
85-89 år 121 187
90-94 år 41 75
95-99 år 11 19
100 år eller eldre 0 2

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Levanger
Sverige 78
Litauen 323
Polen 166
Tyskland 48
Eritrea 128
Somalia 74
Filippinene 60
Irak 45
Pakistan 11
Vietnam 10

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Levanger
Selveier 74.8
Andels- / aksjeeier 8
Leier 17.2

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Levanger
Jordbruk, skogbruk og fiske 488
Sekundærnæringer 2059
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 2514
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 490
Undervisning 1096
Helse- og sosialtjenester 3090
Personlig tjenesteyting 303

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Levanger
Aleneboende 285000
Par uten barn 637000
Par med barn 0-17 år 813000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 417000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Levanger
Grunnskolenivå 3641
Videregående skolenivå 6484
Universitets- og høgskolenivå, kort 4410
Universitets- og høgskolenivå, lang 1265
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 77

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Levanger
Aktivitetstilbud barn og unge 117
Bibliotek 252
Muséer 34
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 220
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 950
Kulturskoler 261
Kommunale kulturbygg 126

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,8 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Levanger
Sosialsektoren samlet 3.4
Barnevern 3.9
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 3.1
Administrasjon, kommune 7.3
Kultursektoren, kommune 4.1
Barnehage 11.9
Grunnskole 19.5
Helse- og omsorg 31.5

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.