3595_5037
3595_5037
kommunefakta
2019-02-18T14:21:00.000Z
no
Levanger kommune

Kommunefakta

Levanger - 5037 (Trøndelag)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 20 230 innbyggere per 3. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 604 582
5-9 år 625 622
10-14 år 626 669
15-19 år 706 592
20-24 år 694 729
25-29 år 685 665
30-34 år 614 592
35-39 år 617 584
40-44 år 544 572
45-49 år 640 651
50-54 år 717 710
55-59 år 623 583
60-64 år 622 618
65-69 år 555 566
70-74 år 466 496
75-79 år 303 350
80-84 år 193 262
85-89 år 116 176
90-94 år 38 76
95-99 år 6 23
100 år eller eldre 1 2

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Levanger
Sverige 71
Litauen 312
Polen 163
Tyskland 49
Eritrea 113
Somalia 84
Filippinene 49
Irak 48
Pakistan 6
Vietnam 10

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Levanger
Selveier 75.5
Andels- / aksjeeier 7.8
Leier 16.8

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Levanger
Jordbruk, skogbruk og fiske 483
Sekundærnæringer 2070
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 2522
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 522
Undervisning 1091
Helse- og sosialtjenester 2983
Personlig tjenesteyting 291

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Levanger
Aleneboende 277000
Par uten barn 610000
Par med barn 0-17 år 779000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 409000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Levanger
Grunnskolenivå 3675
Videregående skole-nivå 6456
Universitets- og høgskolenivå kort 4377
Universitets- og høgskolenivå lang 1209
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 71

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Levanger
Aktivitetstilbud barn og unge 82
Bibliotek 268
Muséer 34
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 228
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 611
Musikk- og kulturskoler 243
Kommunale kulturbygg 98

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,8 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Levanger
Sosialsektoren samlet 3.3
Barnevern 3.9
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 3.3
Administrasjon, kommune 5.9
Kultursektoren, kommune 4
Barnehage 11.8
Grunnskole 20.6
Helse- og omsorg 31.2

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.