3595_0512
3595_0512
kommunefakta
2018-11-14T03:26:00.000Z
no
Lesja kommune

Kommunefakta

Lesja - 0512 (Oppland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 2 028 innbyggere per 2. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 54 45
5-9 år 56 60
10-14 år 86 51
15-19 år 70 59
20-24 år 57 61
25-29 år 49 39
30-34 år 48 45
35-39 år 55 46
40-44 år 64 57
45-49 år 66 63
50-54 år 70 61
55-59 år 69 68
60-64 år 77 83
65-69 år 81 58
70-74 år 53 62
75-79 år 39 38
80-84 år 37 38
85-89 år 18 34
90-94 år 5 12
95-99 år 2 2
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Lesja
Sverige 5
Litauen 35
Polen 43
Tyskland 17
Eritrea 6
Somalia 16
Filippinene 0
Irak 0
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Lesja
Selveier 81
Andels- / aksjeeier 0
Leier 19

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Lesja
Jordbruk, skogbruk og fiske 145
Sekundærnæringer 221
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 284
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 64
Undervisning 71
Helse- og sosialtjenester 183
Personlig tjenesteyting 37

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Lesja
Aleneboende 256000
Par uten barn 542000
Par med barn 0-17 år 762000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 402000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Lesja
Grunnskolenivå 422
Videregående skole-nivå 829
Universitets- og høgskolenivå kort 310
Universitets- og høgskolenivå lang 68
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 9

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Lesja
Aktivitetstilbud barn og unge 45
Bibliotek 541
Muséer 0
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 2150
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 326
Musikk- og kulturskoler 655
Kommunale kulturbygg 38

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,3 år per 2011-2015

  • Kvinner: 82,9 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Lesja
Sosialsektoren samlet 2.9
Barnevern 2.3
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 6.6
Administrasjon, kommune 6.2
Kultursektoren, kommune 4.2
Barnehage 7.7
Grunnskole 18.1
Helse- og omsorg 27.9

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.