3595_1931
3595_1931
kommunefakta
2018-05-22T10:05:00.000Z
no
Lenvik kommune

Kommunefakta

Lenvik - 1931 (Troms Romsa)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 11 671 innbyggere per 1. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 300 294
5-9 år 392 366
10-14 år 393 380
15-19 år 450 392
20-24 år 401 340
25-29 år 382 317
30-34 år 337 318
35-39 år 306 311
40-44 år 391 357
45-49 år 409 381
50-54 år 417 402
55-59 år 409 326
60-64 år 365 354
65-69 år 342 344
70-74 år 267 288
75-79 år 192 212
80-84 år 107 134
85-89 år 59 114
90-94 år 19 56
95-99 år 4 14
100 år eller eldre 0 2

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Lenvik
Sverige 23
Litauen 121
Polen 76
Tyskland 41
Eritrea 129
Somalia 90
Filippinene 48
Irak 32
Pakistan 3
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Lenvik
Selveier 83.3
Andels- / aksjeeier 1.2
Leier 15.5

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Lenvik
Jordbruk, skogbruk og fiske 312
Sekundærnæringer 1121
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1800
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 320
Undervisning 560
Helse- og sosialtjenester 1351
Personlig tjenesteyting 147

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Lenvik
Aleneboende 269000
Par uten barn 584000
Par med barn 0-17 år 792000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 402000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Lenvik
Grunnskolenivå 3360
Videregående skole-nivå 3584
Universitets- og høgskolenivå kort 1716
Universitets- og høgskolenivå lang 369
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 48

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Lenvik
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 10.4
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 25.2
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 7.5
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 12.3
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 8
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 16.8
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 6.7

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Bøker lånt på biblioteket)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,6 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,9 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

(Manglende data: Oppgave mangler for Fastlegekonsultasjoner per person i pasientens bostedskommune)

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Lenvik
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern 5.3
Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 9.3
Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 19.5
Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 34.9
Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 5.6
Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 2.8
Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern 3.1
Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 3.2

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.