3595_1419
3595_1419
kommunefakta
2018-12-13T05:47:00.000Z
no
Leikanger kommune

Kommunefakta

Leikanger - 1419 (Sogn og Fjordane)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 2 328 innbyggere per 3. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 70 61
5-9 år 78 63
10-14 år 84 74
15-19 år 81 87
20-24 år 83 66
25-29 år 59 59
30-34 år 62 72
35-39 år 63 64
40-44 år 68 67
45-49 år 76 89
50-54 år 65 79
55-59 år 83 70
60-64 år 75 73
65-69 år 72 70
70-74 år 64 69
75-79 år 38 42
80-84 år 25 24
85-89 år 20 23
90-94 år 4 17
95-99 år 0 5
100 år eller eldre 0 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Leikanger
Sverige 4
Litauen 4
Polen 40
Tyskland 4
Eritrea 33
Somalia 0
Filippinene 3
Irak 0
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Leikanger
Selveier 86.1
Andels- / aksjeeier 0
Leier 13.9

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Leikanger
Jordbruk, skogbruk og fiske 45
Sekundærnæringer 149
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 270
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 401
Undervisning 84
Helse- og sosialtjenester 191
Personlig tjenesteyting 33

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Leikanger
Aleneboende 316000
Par uten barn 653000
Par med barn 0-17 år 804000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 455000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Leikanger
Grunnskolenivå 386
Videregående skole-nivå 688
Universitets- og høgskolenivå kort 500
Universitets- og høgskolenivå lang 268
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 4

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Leikanger
Aktivitetstilbud barn og unge 95
Bibliotek 410
Muséer 0
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 78
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 994
Musikk- og kulturskoler 478
Kommunale kulturbygg 21

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,3 år per 2011-2015

  • Kvinner: 85,2 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Leikanger
Sosialsektoren samlet 5.3
Barnevern 2
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 5.3
Administrasjon, kommune 5.5
Kultursektoren, kommune 3.6
Barnehage 9.6
Grunnskole 18.8
Helse- og omsorg 31.3

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.