3595_1419
3595_1419
kommunefakta
2019-12-10T00:51:00.000Z
no
Leikanger kommune

Kommunefakta

Leikanger - 1419 (Sogn og Fjordane)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 2 354 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 70 60
5-9 år 77 67
10-14 år 87 68
15-19 år 86 94
20-24 år 73 57
25-29 år 56 61
30-34 år 62 71
35-39 år 63 67
40-44 år 69 66
45-49 år 67 82
50-54 år 72 66
55-59 år 85 83
60-64 år 69 69
65-69 år 76 65
70-74 år 65 77
75-79 år 41 42
80-84 år 30 27
85-89 år 15 21
90-94 år 4 17
95-99 år 0 4
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Leikanger
Sverige 4
Litauen 5
Polen 38
Tyskland 3
Eritrea 36
Somalia 0
Filippinene 3
Irak 0
Pakistan 0
Vietnam 3

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Leikanger
Selveier 86.6
Andels- / aksjeeier 0
Leier 13.4

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Leikanger
Jordbruk, skogbruk og fiske 46
Sekundærnæringer 146
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 271
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 390
Undervisning 88
Helse- og sosialtjenester 197
Personlig tjenesteyting 36

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Leikanger
Aleneboende 322000
Par uten barn 673000
Par med barn 0-17 år 849000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 455000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Leikanger
Grunnskolenivå 369
Videregående skolenivå 674
Universitets- og høgskolenivå, kort 520
Universitets- og høgskolenivå, lang 268
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 3

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Leikanger
Aktivitetstilbud barn og unge -100
Bibliotek 471
Muséer 50
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 515
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 1081
Kulturskoler 493
Kommunale kulturbygg 39

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,3 år per 2011-2015

  • Kvinner: 85,2 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Leikanger
Sosialsektoren samlet 4
Barnevern 1.7
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 5.4
Administrasjon, kommune 5.1
Kultursektoren, kommune 4.2
Barnehage 9.9
Grunnskole 18
Helse- og omsorg 34.3

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.