3595_2022
3595_2022
kommunefakta
2020-02-23T09:20:00.000Z
no
Lebesby kommune

Kommunefakta

Lebesby - 2022 (Finnmark Finnmárku)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 1 302 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 25 27
5-9 år 32 36
10-14 år 32 35
15-19 år 45 35
20-24 år 50 25
25-29 år 41 33
30-34 år 54 27
35-39 år 38 31
40-44 år 43 38
45-49 år 56 40
50-54 år 68 49
55-59 år 50 32
60-64 år 46 43
65-69 år 50 42
70-74 år 45 33
75-79 år 24 22
80-84 år 23 21
85-89 år 9 18
90-94 år 2 6
95-99 år 1 1
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Lebesby (-2019)
Sverige 3
Litauen 54
Polen 8
Tyskland 3
Eritrea 0
Somalia 0
Filippinene 12
Irak 3
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Lebesby (-2019)
Selveier 79
Andels- / aksjeeier 1
Leier 20

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Lebesby (-2019)
Jordbruk, skogbruk og fiske 171
Sekundærnæringer 96
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 100
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 42
Undervisning 50
Helse- og sosialtjenester 138
Personlig tjenesteyting 20

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Lebesby (-2019)
Aleneboende 278000
Par uten barn 625000
Par med barn 0-17 år 916000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 468000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Lebesby (-2019)
Grunnskolenivå 456
Videregående skolenivå 400
Universitets- og høgskolenivå, kort 197
Universitets- og høgskolenivå, lang 45
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 9

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Lebesby
Aktivitetstilbud barn og unge 418
Bibliotek 776
Muséer 213
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 111
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 1493
Kulturskoler 373
Kommunale kulturbygg 1154

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 77,2 år per 2011-2015

  • Kvinner: 82,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Lebesby
Sosialsektoren samlet 3.9
Barnevern 1.8
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 4.4
Administrasjon, kommune 7.8
Kultursektoren, kommune 4.1
Barnehage 4.8
Grunnskole 15.2
Helse- og omsorg 33.1

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.