3595_2022
3595_2022
kommunefakta
2018-11-15T09:45:00.000Z
no
Lebesby kommune

Kommunefakta

Lebesby - 2022 (Finnmark Finnmárku)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 1 358 innbyggere per 2. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 31 27
5-9 år 30 36
10-14 år 32 36
15-19 år 51 38
20-24 år 51 29
25-29 år 42 39
30-34 år 45 29
35-39 år 35 25
40-44 år 41 47
45-49 år 66 39
50-54 år 71 45
55-59 år 48 38
60-64 år 48 45
65-69 år 49 35
70-74 år 42 35
75-79 år 30 29
80-84 år 17 16
85-89 år 8 15
90-94 år 3 5
95-99 år 0 1
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Lebesby
Sverige 3
Litauen 51
Polen 14
Tyskland 3
Eritrea 3
Somalia 0
Filippinene 11
Irak 3
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Lebesby
Selveier 81.2
Andels- / aksjeeier 0.6
Leier 18.2

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Lebesby
Jordbruk, skogbruk og fiske 137
Sekundærnæringer 116
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 122
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 37
Undervisning 52
Helse- og sosialtjenester 142
Personlig tjenesteyting 15

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Lebesby
Aleneboende 261000
Par uten barn 589000
Par med barn 0-17 år 867000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 379000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Lebesby
Grunnskolenivå 463
Videregående skole-nivå 398
Universitets- og høgskolenivå kort 194
Universitets- og høgskolenivå lang 45
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 11

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Lebesby
Aktivitetstilbud barn og unge 575
Bibliotek 848
Muséer 204
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 219
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 1240
Musikk- og kulturskoler 352
Kommunale kulturbygg 1153

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 77,2 år per 2011-2015

  • Kvinner: 82,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Lebesby
Sosialsektoren samlet 4.2
Barnevern 2.7
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 4
Administrasjon, kommune 9.1
Kultursektoren, kommune 4.5
Barnehage 4.5
Grunnskole 15.4
Helse- og omsorg 32.7

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.