3595_0712
3595_0712
kommunefakta
2018-06-18T07:13:00.000Z
no
Larvik kommune

Kommunefakta

Larvik - 0712 (Vestfold)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 46 899 innbyggere per 1. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 1170 1116
5-9 år 1438 1312
10-14 år 1392 1307
15-19 år 1425 1410
20-24 år 1448 1168
25-29 år 1308 1152
30-34 år 1355 1343
35-39 år 1449 1407
40-44 år 1489 1529
45-49 år 1723 1683
50-54 år 1672 1617
55-59 år 1574 1650
60-64 år 1598 1604
65-69 år 1448 1485
70-74 år 1220 1293
75-79 år 755 858
80-84 år 461 657
85-89 år 313 471
90-94 år 121 235
95-99 år 33 101
100 år eller eldre 3 8

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Larvik
Sverige 237
Litauen 446
Polen 1200
Tyskland 226
Eritrea 163
Somalia 318
Filippinene 146
Irak 408
Pakistan 13
Vietnam 327

Endringer i befolkningen

Bolig

Arbeid og utdanning

Barn og utdanning

(Manglende data: Tall kan ikke vises for Elever som får særskilt norskopplæring)

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Tall kan ikke vises for Innbyggere per kinosete, Tall kan ikke vises for Frivillige barne- og ungdomsforeninger)

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,3 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,7 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Tall kan ikke vises for Gjennomsnitt per bruker av praktisk bistand, Tall kan ikke vises for Antall plasser i helse- og omsorgsinstitusjoner)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Oslo
Sosialsektoren samlet 7.5
Barnevern 2.6
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 4.1
Administrasjon, kommune 3.2
Kultursektoren, kommune 3.8
Barnehage 12.5
Grunnskolesektor 15.1
Helse- og omsorg 24

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.