3595_1422
3595_1422
kommunefakta
2019-02-20T07:29:00.000Z
no
Lærdal kommune

Kommunefakta

Lærdal - 1422 (Sogn og Fjordane)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 2 143 innbyggere per 3. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 48 35
5-9 år 58 49
10-14 år 67 60
15-19 år 80 61
20-24 år 84 65
25-29 år 53 42
30-34 år 60 51
35-39 år 54 52
40-44 år 69 61
45-49 år 83 68
50-54 år 85 79
55-59 år 77 64
60-64 år 72 81
65-69 år 80 87
70-74 år 71 54
75-79 år 37 36
80-84 år 30 28
85-89 år 11 30
90-94 år 6 15
95-99 år 2 7
100 år eller eldre 0 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Lærdal
Sverige 10
Litauen 19
Polen 50
Tyskland 3
Eritrea 6
Somalia 4
Filippinene 7
Irak 8
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Lærdal
Selveier 82.6
Andels- / aksjeeier 0
Leier 17.4

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Lærdal
Jordbruk, skogbruk og fiske 77
Sekundærnæringer 308
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 249
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 50
Undervisning 69
Helse- og sosialtjenester 304
Personlig tjenesteyting 35

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Lærdal
Aleneboende 301000
Par uten barn 643000
Par med barn 0-17 år 842000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 395000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Lærdal
Grunnskolenivå 484
Videregående skole-nivå 754
Universitets- og høgskolenivå kort 404
Universitets- og høgskolenivå lang 113
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 11

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Lærdal
Aktivitetstilbud barn og unge 273
Bibliotek 225
Muséer 229
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 0
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 614
Musikk- og kulturskoler 618
Kommunale kulturbygg 196

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,3 år per 2011-2015

  • Kvinner: 85,2 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Lærdal
Sosialsektoren samlet 5.3
Barnevern 2.1
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 3.7
Administrasjon, kommune 7
Kultursektoren, kommune 2.9
Barnehage 5.9
Grunnskole 14.3
Helse- og omsorg 37.3

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.