3595_1144
3595_1144
kommunefakta
2020-02-28T13:09:00.000Z
no
Kvitsøy kommune

Kommunefakta

Kvitsøy - 1144 (Rogaland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 517 innbyggere per 4. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 13 7
5-9 år 10 12
10-14 år 18 16
15-19 år 26 21
20-24 år 14 9
25-29 år 10 11
30-34 år 12 12
35-39 år 12 12
40-44 år 13 13
45-49 år 17 18
50-54 år 20 27
55-59 år 23 16
60-64 år 19 15
65-69 år 14 8
70-74 år 14 19
75-79 år 15 9
80-84 år 9 12
85-89 år 6 6
90-94 år 4 5
95-99 år 0 0
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Kvitsøy
Sverige 0
Litauen 0
Polen 3
Tyskland 13
Eritrea 0
Somalia 0
Filippinene 0
Irak 0
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Kvitsøy
Selveier 88.6
Andels- / aksjeeier 0
Leier 11.4

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Kvitsøy
Jordbruk, skogbruk og fiske 19
Sekundærnæringer 85
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 69
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 20
Undervisning 19
Helse- og sosialtjenester 54
Personlig tjenesteyting 6

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Kvitsøy
Aleneboende 333000
Par uten barn 651000
Par med barn 0-17 år 826000
Enslig mor/far med barn 0-17 år

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Kvitsøy
Grunnskolenivå 129
Videregående skolenivå 196
Universitets- og høgskolenivå, kort 73
Universitets- og høgskolenivå, lang 22
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 0

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Kvitsøy
Aktivitetstilbud barn og unge 0
Bibliotek 665
Muséer 828
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 0
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 41
Kulturskoler 731
Kommunale kulturbygg 2659

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,1 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Mottakere av hjemmetjenester 67-79 år)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Kvitsøy
Sosialsektoren samlet 1.4
Barnevern 3.1
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 3.8
Administrasjon, kommune 12.8
Kultursektoren, kommune 6
Barnehage 8
Grunnskole 19.4
Helse- og omsorg 25

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.