3595_1144
3595_1144
kommunefakta
2018-11-19T10:55:00.000Z
no
Kvitsøy kommune

Kommunefakta

Kvitsøy - 1144 (Rogaland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 542 innbyggere per 2. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 18 10
5-9 år 13 20
10-14 år 19 17
15-19 år 27 13
20-24 år 18 15
25-29 år 9 14
30-34 år 11 12
35-39 år 13 12
40-44 år 20 19
45-49 år 15 21
50-54 år 24 18
55-59 år 18 15
60-64 år 21 16
65-69 år 8 8
70-74 år 16 16
75-79 år 14 16
80-84 år 11 10
85-89 år 5 6
90-94 år 1 2
95-99 år 1 0
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Kvitsøy
Sverige 0
Litauen 0
Polen 0
Tyskland 15
Eritrea 3
Somalia 0
Filippinene 0
Irak 0
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Kvitsøy
Selveier 88.3
Andels- / aksjeeier 0
Leier 11.7

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Kvitsøy
Jordbruk, skogbruk og fiske 16
Sekundærnæringer 82
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 61
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 15
Undervisning 25
Helse- og sosialtjenester 61
Personlig tjenesteyting 11

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Kvitsøy
Aleneboende 289000
Par uten barn 579000
Par med barn 0-17 år
Enslig mor/far med barn 0-17 år

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Kvitsøy
Grunnskolenivå 133
Videregående skole-nivå 196
Universitets- og høgskolenivå kort 66
Universitets- og høgskolenivå lang 26
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 1

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Kvitsøy
Aktivitetstilbud barn og unge 0
Bibliotek 683
Muséer 911
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 0
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 6
Musikk- og kulturskoler 696
Kommunale kulturbygg 2589

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,1 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Kvitsøy
Sosialsektoren samlet 1.7
Barnevern 2.6
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 5.1
Administrasjon, kommune 12.2
Kultursektoren, kommune 6.1
Barnehage 7.8
Grunnskole 19.5
Helse- og omsorg 25.5

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.