3595_0829
3595_0829
kommunefakta
2020-01-29T17:58:00.000Z
no
Kviteseid kommune

Kommunefakta

Kviteseid - 0829 (Telemark)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 2 402 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 58 44
5-9 år 57 54
10-14 år 55 50
15-19 år 66 82
20-24 år 72 50
25-29 år 78 74
30-34 år 66 53
35-39 år 54 37
40-44 år 69 71
45-49 år 83 92
50-54 år 111 93
55-59 år 97 95
60-64 år 94 81
65-69 år 102 77
70-74 år 80 62
75-79 år 39 56
80-84 år 38 41
85-89 år 15 32
90-94 år 3 17
95-99 år 1 3
100 år eller eldre 0 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Kviteseid (-2019)
Sverige 13
Litauen 20
Polen 24
Tyskland 22
Eritrea 0
Somalia 0
Filippinene 8
Irak 6
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Kviteseid (-2019)
Selveier 83.3
Andels- / aksjeeier 0
Leier 16.7

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Kviteseid (-2019)
Jordbruk, skogbruk og fiske 66
Sekundærnæringer 341
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 351
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 54
Undervisning 127
Helse- og sosialtjenester 224
Personlig tjenesteyting 47

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Kviteseid (-2019)
Aleneboende 282000
Par uten barn 617000
Par med barn 0-17 år 777000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 412000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Kviteseid (-2019)
Grunnskolenivå 569
Videregående skolenivå 875
Universitets- og høgskolenivå, kort 423
Universitets- og høgskolenivå, lang 134
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 16

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Kviteseid
Aktivitetstilbud barn og unge 0
Bibliotek 437
Muséer 188
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 105
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 1216
Kulturskoler 792
Kommunale kulturbygg 99

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,1 år per 2011-2015

  • Kvinner: 82,8 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Kviteseid
Sosialsektoren samlet 3.3
Barnevern 1.8
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 8.8
Administrasjon, kommune 7
Kultursektoren, kommune 3.1
Barnehage 6.9
Grunnskole 14.2
Helse- og omsorg 34.4

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.