3595_1224
3595_1224
kommunefakta
2019-02-20T07:25:00.000Z
no
Kvinnherad kommune

Kommunefakta

Kvinnherad - 1224 (Hordaland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 13 187 innbyggere per 3. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 323 323
5-9 år 413 406
10-14 år 444 425
15-19 år 483 449
20-24 år 433 376
25-29 år 312 305
30-34 år 366 316
35-39 år 381 376
40-44 år 394 391
45-49 år 467 471
50-54 år 463 419
55-59 år 448 390
60-64 år 389 416
65-69 år 453 395
70-74 år 344 351
75-79 år 238 267
80-84 år 172 196
85-89 år 82 130
90-94 år 37 89
95-99 år 10 31
100 år eller eldre 1 5

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Kvinnherad
Sverige 20
Litauen 87
Polen 228
Tyskland 61
Eritrea 50
Somalia 37
Filippinene 50
Irak 16
Pakistan 3
Vietnam 3

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Kvinnherad
Selveier 82
Andels- / aksjeeier 4.6
Leier 13.3

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Kvinnherad
Jordbruk, skogbruk og fiske 336
Sekundærnæringer 1751
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1644
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 281
Undervisning 496
Helse- og sosialtjenester 1533
Personlig tjenesteyting 153

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Kvinnherad
Aleneboende 281000
Par uten barn 603000
Par med barn 0-17 år 810000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 404000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Kvinnherad
Grunnskolenivå 2912
Videregående skole-nivå 4950
Universitets- og høgskolenivå kort 2093
Universitets- og høgskolenivå lang 385
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 45

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Kvinnherad
Aktivitetstilbud barn og unge 70
Bibliotek 392
Muséer 20
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 199
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 11
Musikk- og kulturskoler 342
Kommunale kulturbygg 480

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Kvinnherad
Sosialsektoren samlet 5.7
Barnevern 2.5
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 4.7
Administrasjon, kommune 4.5
Kultursektoren, kommune 2.9
Barnehage 9.8
Grunnskole 20.7
Helse- og omsorg 34.9

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.