3595_1037
3595_1037
kommunefakta
2018-11-21T19:12:00.000Z
no
Kvinesdal kommune

Kommunefakta

Kvinesdal - 1037 (Vest-Agder)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 6 049 innbyggere per 3. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 167 175
5-9 år 222 188
10-14 år 169 188
15-19 år 216 202
20-24 år 203 171
25-29 år 200 198
30-34 år 194 168
35-39 år 183 166
40-44 år 191 167
45-49 år 217 192
50-54 år 217 233
55-59 år 223 159
60-64 år 183 175
65-69 år 141 136
70-74 år 149 146
75-79 år 79 125
80-84 år 60 80
85-89 år 28 52
90-94 år 12 31
95-99 år 4 12
100 år eller eldre 1 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Kvinesdal
Sverige 12
Litauen 10
Polen 43
Tyskland 51
Eritrea 68
Somalia 8
Filippinene 6
Irak 4
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Kvinesdal
Selveier 86.7
Andels- / aksjeeier 0
Leier 13.3

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Kvinesdal
Jordbruk, skogbruk og fiske 100
Sekundærnæringer 943
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 741
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 128
Undervisning 231
Helse- og sosialtjenester 622
Personlig tjenesteyting 88

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Kvinesdal
Aleneboende 264000
Par uten barn 578000
Par med barn 0-17 år 756000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 386000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Kvinesdal
Grunnskolenivå 1483
Videregående skole-nivå 2163
Universitets- og høgskolenivå kort 769
Universitets- og høgskolenivå lang 171
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 44

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Kvinesdal
Aktivitetstilbud barn og unge 138
Bibliotek 272
Muséer 117
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 2201
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 576
Musikk- og kulturskoler 283
Kommunale kulturbygg 581

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,7 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,7 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Kvinesdal
Sosialsektoren samlet 5
Barnevern 1.8
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 2.1
Administrasjon, kommune 6
Kultursektoren, kommune 5.8
Barnehage 9.7
Grunnskole 18.5
Helse- og omsorg 30.6

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.