3595_1037
3595_1037
kommunefakta
2020-02-29T11:54:00.000Z
no
Kvinesdal kommune

Kommunefakta

Kvinesdal - 1037 (Vest-Agder)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 5 987 innbyggere per 4. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Kvinesdal (-2019)
Sverige 14
Litauen 12
Polen 35
Tyskland 54
Eritrea 70
Somalia 4
Filippinene 4
Irak 4
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Kvinesdal (-2019)
Selveier 86.9
Andels- / aksjeeier 0
Leier 13.1

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Kvinesdal (-2019)
Jordbruk, skogbruk og fiske 81
Sekundærnæringer 967
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 728
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 117
Undervisning 226
Helse- og sosialtjenester 647
Personlig tjenesteyting 89

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Kvinesdal (-2019)
Aleneboende 289000
Par uten barn 628000
Par med barn 0-17 år 817000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 387000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Kvinesdal (-2019)
Grunnskolenivå 1496
Videregående skolenivå 2204
Universitets- og høgskolenivå, kort 785
Universitets- og høgskolenivå, lang 169
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 34

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Kvinesdal
Aktivitetstilbud barn og unge 170
Bibliotek 347
Muséer 98
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 992
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 732
Kulturskoler 277
Kommunale kulturbygg 492

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,7 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,7 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Kvinesdal
Sosialsektoren samlet 4.6
Barnevern 1.8
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 3.6
Administrasjon, kommune 5.8
Kultursektoren, kommune 4.6
Barnehage 9.7
Grunnskole 18.4
Helse- og omsorg 31.3

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.