3595_1238
3595_1238
kommunefakta
2018-05-27T13:39:00.000Z
no
Kvam kommune

Kommunefakta

Kvam - 1238 (Hordaland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 8 471 innbyggere per 1. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 225 249
5-9 år 267 240
10-14 år 293 244
15-19 år 284 272
20-24 år 283 223
25-29 år 217 211
30-34 år 234 229
35-39 år 251 217
40-44 år 265 228
45-49 år 285 278
50-54 år 297 249
55-59 år 282 258
60-64 år 280 273
65-69 år 257 244
70-74 år 227 226
75-79 år 161 165
80-84 år 99 138
85-89 år 63 103
90-94 år 29 69
95-99 år 4 30
100 år eller eldre 2 4

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Kvam
Sverige 17
Litauen 136
Polen 127
Tyskland 55
Eritrea 78
Somalia 71
Filippinene 32
Irak 11
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Kvam
Selveier 84.7
Andels- / aksjeeier 0.3
Leier 15.1

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Kvam
Jordbruk, skogbruk og fiske 325
Sekundærnæringer 1140
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1046
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 271
Undervisning 387
Helse- og sosialtjenester 801
Personlig tjenesteyting 146

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Kvam
Aleneboende 268000
Par uten barn 587000
Par med barn 0-17 år 780000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 369000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Kvam
Grunnskolenivå 1592
Videregående skole-nivå 3208
Universitets- og høgskolenivå kort 1401
Universitets- og høgskolenivå lang 342
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 29

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Kvam
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 2
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 16.5
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 12.1
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 10
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 20
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 21.7
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 3.2

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Bøker lånt på biblioteket)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

(Manglende data: Oppgave mangler for Fastlegekonsultasjoner per person i pasientens bostedskommune)

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Kvam
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern 5.8
Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 9.3
Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 20.1
Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 33.7
Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 4.4
Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 2.4
Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern 2.9
Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 3.6

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.