3595_1238
3595_1238
kommunefakta
2019-01-24T12:29:00.000Z
no
Kvam kommune

Kommunefakta

Kvam - 1238 (Hordaland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 8 451 innbyggere per 3. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 225 249
5-9 år 267 240
10-14 år 293 244
15-19 år 284 272
20-24 år 283 223
25-29 år 217 211
30-34 år 234 229
35-39 år 251 217
40-44 år 265 228
45-49 år 285 278
50-54 år 297 249
55-59 år 282 258
60-64 år 280 273
65-69 år 257 244
70-74 år 227 226
75-79 år 161 165
80-84 år 99 138
85-89 år 63 103
90-94 år 29 69
95-99 år 4 30
100 år eller eldre 2 4

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Kvam
Sverige 17
Litauen 136
Polen 127
Tyskland 55
Eritrea 78
Somalia 71
Filippinene 32
Irak 11
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Kvam
Selveier 85.1
Andels- / aksjeeier 0.3
Leier 14.6

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Kvam
Jordbruk, skogbruk og fiske 325
Sekundærnæringer 1140
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1046
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 271
Undervisning 387
Helse- og sosialtjenester 801
Personlig tjenesteyting 146

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Kvam
Aleneboende 273000
Par uten barn 605000
Par med barn 0-17 år 806000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 404000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Kvam
Grunnskolenivå 1600
Videregående skole-nivå 3205
Universitets- og høgskolenivå kort 1428
Universitets- og høgskolenivå lang 364
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 25

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Kvam
Aktivitetstilbud barn og unge 60
Bibliotek 496
Muséer 364
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 299
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 601
Musikk- og kulturskoler 652
Kommunale kulturbygg 97

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Kvam
Sosialsektoren samlet 4.6
Barnevern 2.3
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 3
Administrasjon, kommune 5.4
Kultursektoren, kommune 3.8
Barnehage 9.4
Grunnskole 19.5
Helse- og omsorg 33.9

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.