3595_1238
3595_1238
kommunefakta
2020-01-28T21:22:00.000Z
no
Kvam kommune

Kommunefakta

Kvam - 1238 (Hordaland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 8 456 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 222 248
5-9 år 268 237
10-14 år 286 261
15-19 år 296 250
20-24 år 254 229
25-29 år 226 214
30-34 år 226 228
35-39 år 237 207
40-44 år 268 230
45-49 år 286 271
50-54 år 295 268
55-59 år 268 232
60-64 år 279 301
65-69 år 278 237
70-74 år 234 232
75-79 år 161 168
80-84 år 104 145
85-89 år 63 99
90-94 år 30 65
95-99 år 6 25
100 år eller eldre 2 5

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Kvam (-2019)
Sverige 17
Litauen 133
Polen 118
Tyskland 51
Eritrea 75
Somalia 61
Filippinene 33
Irak 11
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Kvam (-2019)
Selveier 84.6
Andels- / aksjeeier 0.3
Leier 15.2

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Kvam (-2019)
Jordbruk, skogbruk og fiske 319
Sekundærnæringer 1180
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1022
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 264
Undervisning 387
Helse- og sosialtjenester 845
Personlig tjenesteyting 157

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Kvam (-2019)
Aleneboende 285000
Par uten barn 638000
Par med barn 0-17 år 833000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 404000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Kvam (-2019)
Grunnskolenivå 1564
Videregående skolenivå 3194
Universitets- og høgskolenivå, kort 1431
Universitets- og høgskolenivå, lang 385
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 22

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Kvam
Aktivitetstilbud barn og unge 97
Bibliotek 523
Muséer 120
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 134
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 562
Kulturskoler 785
Kommunale kulturbygg 54

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Kvam
Sosialsektoren samlet 4.4
Barnevern 2.4
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 3.1
Administrasjon, kommune 5.3
Kultursektoren, kommune 3.8
Barnehage 10.2
Grunnskole 18.8
Helse- og omsorg 34.6

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.