3595_1943
3595_1943
kommunefakta
2020-01-25T18:05:00.000Z
no
Kvænangen kommune

Kommunefakta

Kvænangen - 1943 (Troms Romsa)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 1 183 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 25 23
5-9 år 25 28
10-14 år 31 29
15-19 år 35 34
20-24 år 37 28
25-29 år 36 30
30-34 år 39 30
35-39 år 22 25
40-44 år 31 29
45-49 år 41 36
50-54 år 50 50
55-59 år 50 38
60-64 år 38 26
65-69 år 47 45
70-74 år 45 38
75-79 år 38 34
80-84 år 22 27
85-89 år 11 23
90-94 år 0 5
95-99 år 1 0
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Kvænangen (-2019)
Sverige 4
Litauen 3
Polen 6
Tyskland 10
Eritrea 0
Somalia 0
Filippinene 6
Irak 3
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Kvænangen (-2019)
Selveier 83.7
Andels- / aksjeeier 0
Leier 16.3

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Kvænangen (-2019)
Jordbruk, skogbruk og fiske 30
Sekundærnæringer 113
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 137
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 39
Undervisning 44
Helse- og sosialtjenester 180
Personlig tjenesteyting 9

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Kvænangen (-2019)
Aleneboende 273000
Par uten barn 551000
Par med barn 0-17 år 801000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 431000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Kvænangen (-2019)
Grunnskolenivå 384
Videregående skolenivå 420
Universitets- og høgskolenivå, kort 162
Universitets- og høgskolenivå, lang 40
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 4

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Kvænangen
Aktivitetstilbud barn og unge 413
Bibliotek 344
Muséer 68
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 0
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 313
Kulturskoler 466
Kommunale kulturbygg 0

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,6 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,9 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Kvænangen
Sosialsektoren samlet 2.7
Barnevern 1.5
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 2.5
Administrasjon, kommune 8
Kultursektoren, kommune 1.5
Barnehage 6.4
Grunnskole 16
Helse- og omsorg 41.4

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.