3595_1911
3595_1911
kommunefakta
2019-01-24T08:05:00.000Z
no
Kvæfjord kommune

Kommunefakta

Kvæfjord - 1911 (Troms Romsa)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 2 854 innbyggere per 3. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 55 69
5-9 år 90 72
10-14 år 99 78
15-19 år 100 84
20-24 år 106 98
25-29 år 87 90
30-34 år 82 77
35-39 år 53 56
40-44 år 77 100
45-49 år 108 91
50-54 år 92 104
55-59 år 99 101
60-64 år 110 107
65-69 år 94 102
70-74 år 94 89
75-79 år 54 57
80-84 år 36 37
85-89 år 22 29
90-94 år 8 11
95-99 år 2 7
100 år eller eldre 0 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Kvæfjord
Sverige 10
Litauen 10
Polen 28
Tyskland 17
Eritrea 18
Somalia 29
Filippinene 7
Irak 3
Pakistan 3
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Kvæfjord
Selveier 77.5
Andels- / aksjeeier 2.4
Leier 20.2

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Kvæfjord
Jordbruk, skogbruk og fiske 78
Sekundærnæringer 174
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 393
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 72
Undervisning 144
Helse- og sosialtjenester 444
Personlig tjenesteyting 49

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Kvæfjord
Aleneboende 269000
Par uten barn 642000
Par med barn 0-17 år 725000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 408000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Kvæfjord
Grunnskolenivå 764
Videregående skole-nivå 971
Universitets- og høgskolenivå kort 506
Universitets- og høgskolenivå lang 108
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 37

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Kvæfjord
Aktivitetstilbud barn og unge 0
Bibliotek 381
Muséer 134
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 0
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 1080
Musikk- og kulturskoler 423
Kommunale kulturbygg 126

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,6 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,9 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Kvæfjord
Sosialsektoren samlet 3.9
Barnevern 2.8
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 2.6
Administrasjon, kommune 5.3
Kultursektoren, kommune 2.2
Barnehage 5.5
Grunnskole 15.4
Helse- og omsorg 49.8

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.