På grunn av endringer i kommunestrukturen fra 1. januar 2020 er tall for mange kommuner mangelfulle. Flere tall vil vises etter hvert som tall for de nye kommunene blir publisert.

3595_3046
3595_3046
kommunefakta
2020-03-30T03:40:00.000Z
no
Krødsherad kommune

Kommunefakta

Krødsherad - 3046 (Viken)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 2 212 innbyggere per 4. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 62 50
5-9 år 69 73
10-14 år 67 60
15-19 år 46 48
20-24 år 51 44
25-29 år 46 59
30-34 år 78 67
35-39 år 71 68
40-44 år 81 56
45-49 år 77 79
50-54 år 78 64
55-59 år 83 70
60-64 år 94 84
65-69 år 76 78
70-74 år 67 65
75-79 år 47 47
80-84 år 17 31
85-89 år 14 23
90-94 år 4 13
95-99 år 2 3
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Krødsherad
Sverige 8
Litauen 35
Polen 75
Tyskland 6
Eritrea 0
Somalia 0
Filippinene 5
Irak 7
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Krødsherad
Selveier 85.3
Andels- / aksjeeier 0
Leier 14.7

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Krødsherad (-2019)
Jordbruk, skogbruk og fiske 51
Sekundærnæringer 346
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 315
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 53
Undervisning 80
Helse- og sosialtjenester 223
Personlig tjenesteyting 41

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Krødsherad
Aleneboende 285000
Par uten barn 609000
Par med barn 0-17 år 792000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 392000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Krødsherad
Grunnskolenivå 567
Videregående skolenivå 799
Universitets- og høgskolenivå, kort 322
Universitets- og høgskolenivå, lang 92
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 12

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Krødsherad
Aktivitetstilbud barn og unge 57
Bibliotek 255
Muséer 0
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 252
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 428
Kulturskoler 60
Kommunale kulturbygg 512

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Tall kan ikke forekomme for Frivillige lag og foreninger)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,7 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,6 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

(Manglende data: Oppgave mangler for Fastlegekonsultasjoner per person i pasientens bostedskommune)

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Gjennomsnitt per bruker av praktisk bistand, Tall kan ikke forekomme for Antall plasser i helse- og omsorgsinstitusjoner)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Krødsherad
Sosialsektoren samlet 2.8
Barnevern 1.1
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 7.8
Administrasjon, kommune 9
Kultursektoren, kommune 1.9
Barnehage 9.9
Grunnskole 18.2
Helse- og omsorg 32.9

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.