På grunn av endringer i kommunestrukturen fra 1. januar 2020 er tall for mange kommuner mangelfulle. Flere tall vil vises etter hvert som tall for de nye kommunene blir publisert.

3595_1505
3595_1505
kommunefakta
2020-03-30T03:44:00.000Z
no
Kristiansund kommune

Kommunefakta

Kristiansund - 1505 (Møre og Romsdal)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 24 180 innbyggere per 4. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 554 527
5-9 år 661 638
10-14 år 724 725
15-19 år 826 655
20-24 år 760 651
25-29 år 772 714
30-34 år 835 733
35-39 år 810 706
40-44 år 726 705
45-49 år 910 828
50-54 år 895 834
55-59 år 719 736
60-64 år 779 811
65-69 år 751 771
70-74 år 695 725
75-79 år 454 474
80-84 år 228 290
85-89 år 133 225
90-94 år 44 112
95-99 år 5 35
100 år eller eldre 0 3

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Kristiansund
Sverige 68
Litauen 205
Polen 542
Tyskland 115
Eritrea 179
Somalia 150
Filippinene 128
Irak 195
Pakistan 8
Vietnam 4

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Kristiansund
Selveier 71.9
Andels- / aksjeeier 11.6
Leier 16.5

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Kristiansund
Jordbruk, skogbruk og fiske 223
Sekundærnæringer 2411
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 4347
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 668
Undervisning 833
Helse- og sosialtjenester 2457
Personlig tjenesteyting 379

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Kristiansund
Aleneboende 284000
Par uten barn 622000
Par med barn 0-17 år 844000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 411000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Kristiansund
Grunnskolenivå 5617
Videregående skolenivå 8137
Universitets- og høgskolenivå, kort 4231
Universitets- og høgskolenivå, lang 1170
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 120

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Kristiansund
Aktivitetstilbud barn og unge 49
Bibliotek 216
Muséer 59
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 676
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 391
Kulturskoler 415
Kommunale kulturbygg 148

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,6 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84,7 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

(Manglende data: Oppgave mangler for Fastlegekonsultasjoner per person i pasientens bostedskommune)

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Gjennomsnitt per bruker av praktisk bistand)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Kristiansund
Sosialsektoren samlet 4
Barnevern 3
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 5.7
Administrasjon, kommune 6.2
Kultursektoren, kommune 4
Barnehage 10.2
Grunnskole 17.1
Helse- og omsorg 36

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.