3595_0402
3595_0402
kommunefakta
2020-02-29T11:15:00.000Z
no
Kongsvinger kommune

Kommunefakta

Kongsvinger - 0402 (Hedmark)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 17 829 innbyggere per 4. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Kongsvinger (-2019)
Sverige 193
Litauen 61
Polen 215
Tyskland 61
Eritrea 95
Somalia 26
Filippinene 52
Irak 189
Pakistan 36
Vietnam 126

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Kongsvinger (-2019)
Selveier 61.9
Andels- / aksjeeier 22.8
Leier 15.4

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Kongsvinger (-2019)
Jordbruk, skogbruk og fiske 216
Sekundærnæringer 1306
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 2764
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 771
Undervisning 647
Helse- og sosialtjenester 1823
Personlig tjenesteyting 304

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Kongsvinger (-2019)
Aleneboende 285000
Par uten barn 608000
Par med barn 0-17 år 771000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 405000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Kongsvinger (-2019)
Grunnskolenivå 5103
Videregående skolenivå 5988
Universitets- og høgskolenivå, kort 2769
Universitets- og høgskolenivå, lang 737
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 85

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Kongsvinger
Aktivitetstilbud barn og unge 235
Bibliotek 250
Muséer 50
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 181
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 725
Kulturskoler 233
Kommunale kulturbygg 294

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 78,9 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Kongsvinger
Sosialsektoren samlet 6
Barnevern 3.4
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 4.7
Administrasjon, kommune 7
Kultursektoren, kommune 4.3
Barnehage 9.1
Grunnskole 16.6
Helse- og omsorg 35

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.