3595_0402
3595_0402
kommunefakta
2019-02-20T07:24:00.000Z
no
Kongsvinger kommune

Kommunefakta

Kongsvinger - 0402 (Hedmark)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 17 880 innbyggere per 3. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 384 368
5-9 år 525 428
10-14 år 478 503
15-19 år 533 554
20-24 år 568 494
25-29 år 560 450
30-34 år 419 416
35-39 år 435 437
40-44 år 571 546
45-49 år 675 703
50-54 år 664 666
55-59 år 574 634
60-64 år 602 650
65-69 år 623 640
70-74 år 511 671
75-79 år 336 390
80-84 år 204 256
85-89 år 106 182
90-94 år 38 107
95-99 år 8 20
100 år eller eldre 1 4

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Kongsvinger
Sverige 192
Litauen 51
Polen 200
Tyskland 61
Eritrea 93
Somalia 36
Filippinene 48
Irak 203
Pakistan 32
Vietnam 125

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Kongsvinger
Selveier 61.8
Andels- / aksjeeier 23.1
Leier 15.1

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Kongsvinger
Jordbruk, skogbruk og fiske 211
Sekundærnæringer 1281
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 2832
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 757
Undervisning 664
Helse- og sosialtjenester 1759
Personlig tjenesteyting 299

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Kongsvinger
Aleneboende 275000
Par uten barn 583000
Par med barn 0-17 år 741000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 384000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Kongsvinger
Grunnskolenivå 5253
Videregående skole-nivå 5937
Universitets- og høgskolenivå kort 2700
Universitets- og høgskolenivå lang 711
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 96

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Kongsvinger
Aktivitetstilbud barn og unge 113
Bibliotek 212
Muséer 42
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 113
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 667
Musikk- og kulturskoler 207
Kommunale kulturbygg 270

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 78,9 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Kongsvinger
Sosialsektoren samlet 6.6
Barnevern 3.5
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 4.8
Administrasjon, kommune 7
Kultursektoren, kommune 4
Barnehage 9.2
Grunnskole 17.5
Helse- og omsorg 33

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.