3595_0604
3595_0604
kommunefakta
2020-01-18T21:14:00.000Z
no
Kongsberg kommune

Kommunefakta

Kongsberg - 0604 (Buskerud)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 27 663 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 686 667
5-9 år 866 803
10-14 år 867 841
15-19 år 835 751
20-24 år 890 764
25-29 år 943 738
30-34 år 858 841
35-39 år 910 872
40-44 år 975 962
45-49 år 1042 923
50-54 år 963 981
55-59 år 885 830
60-64 år 778 828
65-69 år 781 781
70-74 år 714 764
75-79 år 419 480
80-84 år 279 325
85-89 år 158 237
90-94 år 69 122
95-99 år 15 31
100 år eller eldre 1 6

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Kongsberg (-2019)
Sverige 200
Litauen 345
Polen 374
Tyskland 114
Eritrea 154
Somalia 88
Filippinene 128
Irak 171
Pakistan 41
Vietnam 39

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Kongsberg (-2019)
Selveier 75.4
Andels- / aksjeeier 9.4
Leier 15.2

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Kongsberg (-2019)
Jordbruk, skogbruk og fiske 198
Sekundærnæringer 4684
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 3834
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 572
Undervisning 1107
Helse- og sosialtjenester 2636
Personlig tjenesteyting 499

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Kongsberg (-2019)
Aleneboende 317000
Par uten barn 674000
Par med barn 0-17 år 879000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 436000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Kongsberg (-2019)
Grunnskolenivå 4990
Videregående skolenivå 8133
Universitets- og høgskolenivå, kort 5944
Universitets- og høgskolenivå, lang 2497
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 116

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Kongsberg
Aktivitetstilbud barn og unge 220
Bibliotek 330
Muséer 22
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 1168
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg -372
Kulturskoler 416
Kommunale kulturbygg 779

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,7 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,6 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Kongsberg
Sosialsektoren samlet 4
Barnevern 2.2
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 3.6
Administrasjon, kommune 3.7
Kultursektoren, kommune 4.7
Barnehage 11.9
Grunnskole 20.3
Helse- og omsorg 32.8

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.