3595_1120
3595_1120
kommunefakta
2020-01-21T18:05:00.000Z
no
Klepp kommune

Kommunefakta

Klepp - 1120 (Rogaland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 19 493 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 664 608
5-9 år 739 703
10-14 år 711 684
15-19 år 687 647
20-24 år 676 634
25-29 år 661 663
30-34 år 686 672
35-39 år 749 688
40-44 år 709 630
45-49 år 747 686
50-54 år 723 659
55-59 år 508 454
60-64 år 435 385
65-69 år 373 374
70-74 år 375 376
75-79 år 251 251
80-84 år 135 156
85-89 år 73 92
90-94 år 21 51
95-99 år 5 13
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Klepp
Sverige 45
Litauen 398
Polen 698
Tyskland 86
Eritrea 44
Somalia 153
Filippinene 66
Irak 20
Pakistan 11
Vietnam 19

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Klepp
Selveier 83.7
Andels- / aksjeeier 1
Leier 15.3

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Klepp
Jordbruk, skogbruk og fiske 531
Sekundærnæringer 3219
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 3502
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 326
Undervisning 582
Helse- og sosialtjenester 1736
Personlig tjenesteyting 312

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Klepp
Aleneboende 317000
Par uten barn 674000
Par med barn 0-17 år 843000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 430000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Klepp
Grunnskolenivå 4231
Videregående skolenivå 6638
Universitets- og høgskolenivå, kort 2719
Universitets- og høgskolenivå, lang 874
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 79

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Klepp
Aktivitetstilbud barn og unge 147
Bibliotek 241
Muséer 26
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 212
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 323
Kulturskoler 279
Kommunale kulturbygg 199

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,1 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Klepp
Sosialsektoren samlet 4.2
Barnevern 2.5
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 5.2
Administrasjon, kommune 4.8
Kultursektoren, kommune 2.5
Barnehage 16.6
Grunnskole 25
Helse- og omsorg 28.2

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.