3595_1936
3595_1936
kommunefakta
2020-01-29T18:30:00.000Z
no
Karlsøy kommune

Kommunefakta

Karlsøy - 1936 (Troms Romsa)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 2 204 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 50 45
5-9 år 47 40
10-14 år 45 47
15-19 år 55 49
20-24 år 71 56
25-29 år 63 57
30-34 år 64 67
35-39 år 52 47
40-44 år 71 43
45-49 år 77 62
50-54 år 77 85
55-59 år 100 85
60-64 år 101 72
65-69 år 95 83
70-74 år 89 88
75-79 år 61 51
80-84 år 38 44
85-89 år 19 32
90-94 år 5 12
95-99 år 2 3
100 år eller eldre 1 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Karlsøy (-2019)
Sverige 5
Litauen 126
Polen 18
Tyskland 10
Eritrea 0
Somalia 3
Filippinene 15
Irak 0
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Karlsøy (-2019)
Selveier 85.1
Andels- / aksjeeier 0
Leier 14.9

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Karlsøy (-2019)
Jordbruk, skogbruk og fiske 146
Sekundærnæringer 222
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 245
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 63
Undervisning 67
Helse- og sosialtjenester 287
Personlig tjenesteyting 23

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Karlsøy (-2019)
Aleneboende 270000
Par uten barn 612000
Par med barn 0-17 år 790000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 423000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Karlsøy (-2019)
Grunnskolenivå 871
Videregående skolenivå 672
Universitets- og høgskolenivå, kort 270
Universitets- og høgskolenivå, lang 68
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 12

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Karlsøy
Aktivitetstilbud barn og unge 87
Bibliotek 240
Muséer 0
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 68
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 670
Kulturskoler 559
Kommunale kulturbygg 30

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Tall kan ikke forekomme for Bøker lånt på biblioteket)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,6 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,9 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Karlsøy
Sosialsektoren samlet 2.1
Barnevern 3
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 3.7
Administrasjon, kommune 9.9
Kultursektoren, kommune 1.7
Barnehage 7.4
Grunnskole 13.4
Helse- og omsorg 41.4

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.