3595_1936
3595_1936
kommunefakta
2019-12-16T03:26:00.000Z
no
Karlsøy kommune

Kommunefakta

Karlsøy - 1936 (Troms Romsa)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 2 204 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 50 45
5-9 år 47 40
10-14 år 45 47
15-19 år 55 49
20-24 år 71 56
25-29 år 63 57
30-34 år 64 67
35-39 år 52 47
40-44 år 71 43
45-49 år 77 62
50-54 år 77 85
55-59 år 100 85
60-64 år 101 72
65-69 år 95 83
70-74 år 89 88
75-79 år 61 51
80-84 år 38 44
85-89 år 19 32
90-94 år 5 12
95-99 år 2 3
100 år eller eldre 1 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Karlsøy
Sverige 5
Litauen 126
Polen 18
Tyskland 10
Eritrea 0
Somalia 3
Filippinene 15
Irak 0
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Karlsøy
Selveier 85.1
Andels- / aksjeeier 0
Leier 14.9

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Karlsøy
Jordbruk, skogbruk og fiske 146
Sekundærnæringer 222
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 245
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 63
Undervisning 67
Helse- og sosialtjenester 287
Personlig tjenesteyting 23

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Karlsøy
Aleneboende 269000
Par uten barn 593000
Par med barn 0-17 år 769000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 443000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Karlsøy
Grunnskolenivå 871
Videregående skolenivå 672
Universitets- og høgskolenivå, kort 270
Universitets- og høgskolenivå, lang 68
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 12

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Karlsøy
Aktivitetstilbud barn og unge 87
Bibliotek 240
Muséer 0
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 68
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 670
Kulturskoler 559
Kommunale kulturbygg 30

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Tall kan ikke forekomme for Bøker lånt på biblioteket)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,6 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,9 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Karlsøy
Sosialsektoren samlet 2.1
Barnevern 3
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 3.7
Administrasjon, kommune 9.9
Kultursektoren, kommune 1.7
Barnehage 7.4
Grunnskole 13.4
Helse- og omsorg 41.4

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.