3595_2021
3595_2021
kommunefakta
2020-02-23T09:49:00.000Z
no
Kárášjohka - Karasjok kommune

Kommunefakta

Kárášjohka - Karasjok - 2021 (Finnmark Finnmárku)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 2 633 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 54 62
5-9 år 52 66
10-14 år 97 63
15-19 år 90 90
20-24 år 117 102
25-29 år 102 76
30-34 år 88 70
35-39 år 57 57
40-44 år 76 79
45-49 år 78 100
50-54 år 113 97
55-59 år 109 97
60-64 år 96 86
65-69 år 90 81
70-74 år 61 66
75-79 år 40 38
80-84 år 22 37
85-89 år 18 27
90-94 år 5 13
95-99 år 0 1
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Kárásjohka - Karasjok (-2019)
Sverige 21
Litauen 4
Polen 0
Tyskland 3
Eritrea 0
Somalia 0
Filippinene 10
Irak 0
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Kárásjohka - Karasjok (-2019)
Selveier 81.6
Andels- / aksjeeier 1.8
Leier 16.6

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Kárásjohka - Karasjok (-2019)
Jordbruk, skogbruk og fiske 122
Sekundærnæringer 156
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 341
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 136
Undervisning 171
Helse- og sosialtjenester 387
Personlig tjenesteyting 60

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Kárásjohka - Karasjok (-2019)
Aleneboende 290000
Par uten barn 685000
Par med barn 0-17 år 816000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 406000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Kárásjohka - Karasjok (-2019)
Grunnskolenivå 774
Videregående skolenivå 705
Universitets- og høgskolenivå, kort 581
Universitets- og høgskolenivå, lang 128
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 15

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Kárášjohka - Karasjok
Aktivitetstilbud barn og unge 0
Bibliotek 798
Muséer 0
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 0
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 730
Kulturskoler 453
Kommunale kulturbygg 131

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 77,2 år per 2011-2015

  • Kvinner: 82,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Kárášjohka - Karasjok
Sosialsektoren samlet 2.9
Barnevern 2.1
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 4.7
Administrasjon, kommune 8.2
Kultursektoren, kommune 4
Barnehage 6.4
Grunnskole 19
Helse- og omsorg 34.8

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.