3595_1431
3595_1431
kommunefakta
2019-02-19T08:40:00.000Z
no
Jølster kommune

Kommunefakta

Jølster - 1431 (Sogn og Fjordane)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 3 037 innbyggere per 3. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 88 79
5-9 år 126 93
10-14 år 108 116
15-19 år 140 86
20-24 år 87 83
25-29 år 94 86
30-34 år 83 74
35-39 år 91 82
40-44 år 90 91
45-49 år 109 106
50-54 år 96 87
55-59 år 107 88
60-64 år 87 91
65-69 år 84 86
70-74 år 72 61
75-79 år 55 58
80-84 år 31 31
85-89 år 24 34
90-94 år 8 19
95-99 år 3 8
100 år eller eldre 0 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Jølster
Sverige 4
Litauen 31
Polen 62
Tyskland 12
Eritrea 27
Somalia 0
Filippinene 11
Irak 0
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Jølster
Selveier 79.8
Andels- / aksjeeier 1.2
Leier 19

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Jølster
Jordbruk, skogbruk og fiske 107
Sekundærnæringer 341
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 497
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 66
Undervisning 150
Helse- og sosialtjenester 401
Personlig tjenesteyting 41

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Jølster
Aleneboende 273000
Par uten barn 642000
Par med barn 0-17 år 834000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 378000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Jølster
Grunnskolenivå 562
Videregående skole-nivå 1110
Universitets- og høgskolenivå kort 512
Universitets- og høgskolenivå lang 128
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 8

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Jølster
Aktivitetstilbud barn og unge 10
Bibliotek 249
Muséer 36
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 153
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 0
Musikk- og kulturskoler 357
Kommunale kulturbygg 1

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,3 år per 2011-2015

  • Kvinner: 85,2 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Jølster
Sosialsektoren samlet 4.3
Barnevern 1.8
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 4.1
Administrasjon, kommune 6.5
Kultursektoren, kommune 1.2
Barnehage 10.5
Grunnskole 19.9
Helse- og omsorg 36.1

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.