3595_1431
3595_1431
kommunefakta
2019-12-14T09:24:00.000Z
no
Jølster kommune

Kommunefakta

Jølster - 1431 (Sogn og Fjordane)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 3 046 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 99 85
5-9 år 114 89
10-14 år 117 109
15-19 år 130 90
20-24 år 88 87
25-29 år 96 78
30-34 år 76 83
35-39 år 95 80
40-44 år 80 88
45-49 år 112 107
50-54 år 94 89
55-59 år 116 85
60-64 år 78 94
65-69 år 88 82
70-74 år 77 72
75-79 år 54 56
80-84 år 42 30
85-89 år 16 31
90-94 år 10 18
95-99 år 3 9
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Jølster
Sverige 3
Litauen 35
Polen 56
Tyskland 8
Eritrea 27
Somalia 0
Filippinene 8
Irak 0
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Jølster
Selveier 81
Andels- / aksjeeier 1.1
Leier 17.9

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Jølster
Jordbruk, skogbruk og fiske 82
Sekundærnæringer 357
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 508
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 69
Undervisning 141
Helse- og sosialtjenester 401
Personlig tjenesteyting 35

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Jølster
Aleneboende 273000
Par uten barn 642000
Par med barn 0-17 år 834000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 378000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Jølster
Grunnskolenivå 543
Videregående skolenivå 1104
Universitets- og høgskolenivå, kort 531
Universitets- og høgskolenivå, lang 130
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 9

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Jølster
Aktivitetstilbud barn og unge -9
Bibliotek 164
Muséer 173
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 146
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 1
Kulturskoler 309
Kommunale kulturbygg 1

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,3 år per 2011-2015

  • Kvinner: 85,2 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Jølster
Sosialsektoren samlet 3
Barnevern 1.9
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 4.7
Administrasjon, kommune 6.9
Kultursektoren, kommune 1.3
Barnehage 10.3
Grunnskole 19.5
Helse- og omsorg 36.8

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.