3595_0532
3595_0532
kommunefakta
2018-11-13T08:40:00.000Z
no
Jevnaker kommune

Kommunefakta

Jevnaker - 0532 (Oppland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 6 854 innbyggere per 2. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 167 172
5-9 år 194 215
10-14 år 211 203
15-19 år 206 211
20-24 år 202 190
25-29 år 205 186
30-34 år 206 192
35-39 år 189 216
40-44 år 224 206
45-49 år 256 258
50-54 år 245 272
55-59 år 222 229
60-64 år 220 182
65-69 år 190 193
70-74 år 170 211
75-79 år 96 128
80-84 år 72 79
85-89 år 36 71
90-94 år 9 27
95-99 år 2 11
100 år eller eldre 1 2

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Jevnaker
Sverige 31
Litauen 59
Polen 104
Tyskland 40
Eritrea 28
Somalia 10
Filippinene 20
Irak 36
Pakistan 8
Vietnam 3

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Jevnaker
Selveier 83.9
Andels- / aksjeeier 0.8
Leier 15.4

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Jevnaker
Jordbruk, skogbruk og fiske 54
Sekundærnæringer 837
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1105
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 227
Undervisning 211
Helse- og sosialtjenester 748
Personlig tjenesteyting 95

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Jevnaker
Aleneboende 270000
Par uten barn 592000
Par med barn 0-17 år 735000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 380000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Jevnaker
Grunnskolenivå 1731
Videregående skole-nivå 2381
Universitets- og høgskolenivå kort 1044
Universitets- og høgskolenivå lang 218
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 28

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Jevnaker
Aktivitetstilbud barn og unge 340
Bibliotek 288
Muséer 86
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 257
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 743
Musikk- og kulturskoler 303
Kommunale kulturbygg 165

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,3 år per 2011-2015

  • Kvinner: 82,9 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Jevnaker
Sosialsektoren samlet 4.7
Barnevern 2.9
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 4.5
Administrasjon, kommune 6.8
Kultursektoren, kommune 3.7
Barnehage 11.6
Grunnskole 21.4
Helse- og omsorg 31.2

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.