3595_0532
3595_0532
kommunefakta
2020-02-29T11:57:00.000Z
no
Jevnaker kommune

Kommunefakta

Jevnaker - 0532 (Oppland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 6 852 innbyggere per 4. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Jevnaker (-2019)
Sverige 37
Litauen 59
Polen 116
Tyskland 38
Eritrea 33
Somalia 9
Filippinene 22
Irak 40
Pakistan 6
Vietnam 3

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Jevnaker (-2019)
Selveier 83.5
Andels- / aksjeeier 1
Leier 15.5

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Jevnaker (-2019)
Jordbruk, skogbruk og fiske 53
Sekundærnæringer 853
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1182
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 219
Undervisning 209
Helse- og sosialtjenester 791
Personlig tjenesteyting 106

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Jevnaker (-2019)
Aleneboende 284000
Par uten barn 633000
Par med barn 0-17 år 790000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 399000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Jevnaker (-2019)
Grunnskolenivå 1725
Videregående skolenivå 2365
Universitets- og høgskolenivå, kort 1097
Universitets- og høgskolenivå, lang 234
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 27

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Jevnaker
Aktivitetstilbud barn og unge 206
Bibliotek 307
Muséer 84
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 120
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 948
Kulturskoler 280
Kommunale kulturbygg 146

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,3 år per 2011-2015

  • Kvinner: 82,9 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Jevnaker
Sosialsektoren samlet 4.2
Barnevern 2.9
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 4.1
Administrasjon, kommune 6.5
Kultursektoren, kommune 3.6
Barnehage 12.4
Grunnskole 22
Helse- og omsorg 32.7

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.