3595_0935
3595_0935
kommunefakta
2018-05-24T13:54:00.000Z
no
Iveland kommune

Kommunefakta

Iveland - 0935 (Aust-Agder)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 1 317 innbyggere per 1. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 58 47
5-9 år 55 59
10-14 år 35 33
15-19 år 47 37
20-24 år 34 32
25-29 år 44 55
30-34 år 55 49
35-39 år 37 29
40-44 år 38 42
45-49 år 40 41
50-54 år 51 47
55-59 år 43 44
60-64 år 42 39
65-69 år 38 24
70-74 år 29 28
75-79 år 20 14
80-84 år 7 12
85-89 år 6 6
90-94 år 3 7
95-99 år 1 2
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Iveland
Sverige 0
Litauen 0
Polen 11
Tyskland 24
Eritrea 7
Somalia 15
Filippinene 5
Irak 5
Pakistan 0
Vietnam 3

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Iveland
Selveier 87.3
Andels- / aksjeeier 0
Leier 12.7

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Iveland
Jordbruk, skogbruk og fiske 18
Sekundærnæringer 203
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 156
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 27
Undervisning 49
Helse- og sosialtjenester 132
Personlig tjenesteyting 11

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Iveland
Aleneboende 265000
Par uten barn 582000
Par med barn 0-17 år 674000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 370000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Iveland
Grunnskolenivå 325
Videregående skole-nivå 515
Universitets- og høgskolenivå kort 141
Universitets- og høgskolenivå lang 16
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 9

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Iveland
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 16.9
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 9.8
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 0.8
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 1.2
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 38.1
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 9.9
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 6.7

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Bøker lånt på biblioteket, Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 78,8 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

(Manglende data: Oppgave mangler for Fastlegekonsultasjoner per person i pasientens bostedskommune)

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Iveland
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern 8.8
Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 15.7
Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 19.9
Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 22
Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 4.5
Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 1.1
Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern 5.3
Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 3.6

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.