3595_5054
3595_5054
kommunefakta
2019-02-16T17:28:00.000Z
no
Indre Fosen kommune

Kommunefakta

Indre Fosen - 5054 (Trøndelag)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 10 012 innbyggere per 3. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 258 263
5-9 år 309 278
10-14 år 342 316
15-19 år 353 326
20-24 år 317 255
25-29 år 237 222
30-34 år 234 241
35-39 år 283 261
40-44 år 347 346
45-49 år 388 327
50-54 år 374 362
55-59 år 333 264
60-64 år 343 324
65-69 år 317 311
70-74 år 336 301
75-79 år 174 194
80-84 år 116 150
85-89 år 70 101
90-94 år 34 61
95-99 år 3 14
100 år eller eldre 0 5

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Indre Fosen
Sverige 30
Litauen 107
Polen 114
Tyskland 47
Eritrea 66
Somalia 37
Filippinene 69
Irak 3
Pakistan 0
Vietnam 9

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Arbeid og utdanning

Barn og utdanning

(Manglende data: Tall kan ikke forekomme for Elever i SFO/AKS)

Kultur

(Manglende data: Tall kan ikke forekomme for Netto utgifter til kultursektoren)

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Tall kan ikke forekomme for Bøker lånt på biblioteket, Tall kan ikke forekomme for Barn med plass i kommunal musikk- og kulturskole)

Religion

(Manglende data: Tall kan ikke forekomme for Medlemmer i Den norske kirke, Tall kan ikke forekomme for Medlemmer i andre tros- og livsynssamfunn)

Helse

Bruk av fastlege

(Manglende data: Tall kan ikke forekomme for Fastlegekonsultasjoner per person i pasientens bostedskommune, Tall kan ikke forekomme for Fastlegeårsverk)

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Tall kan ikke forekomme for Mottakere av hjemmetjenester 67-79 år, Tall kan ikke forekomme for Gjennomsnitt per bruker av praktisk bistand, Tall kan ikke forekomme for Antall plasser i helse- og omsorgsinstitusjoner)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

(Manglende data: Tall kan ikke forekomme for Driftsresultat)

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Finansielle nøkkeltall

(Manglende data: Tall kan ikke forekomme for Kommunens lånegjeld per innbygger, Tall kan ikke forekomme for Kommunens driftsinntekter per innbygger, Tall kan ikke forekomme for Kommunens driftsutgifter per innbygger)

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.