3595_1917
3595_1917
kommunefakta
2018-11-19T10:04:00.000Z
no
Ibestad kommune

Kommunefakta

Ibestad - 1917 (Troms Romsa)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 1 386 innbyggere per 2. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 25 23
5-9 år 26 23
10-14 år 36 24
15-19 år 71 28
20-24 år 39 34
25-29 år 34 35
30-34 år 31 27
35-39 år 29 19
40-44 år 31 26
45-49 år 34 43
50-54 år 56 49
55-59 år 56 44
60-64 år 52 51
65-69 år 56 59
70-74 år 60 50
75-79 år 38 42
80-84 år 22 35
85-89 år 16 31
90-94 år 6 14
95-99 år 1 4
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Ibestad
Sverige 4
Litauen 23
Polen 0
Tyskland 20
Eritrea 0
Somalia 3
Filippinene 3
Irak 0
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Ibestad
Selveier 80.1
Andels- / aksjeeier 0
Leier 19.9

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Ibestad
Jordbruk, skogbruk og fiske 96
Sekundærnæringer 88
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 147
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 33
Undervisning 43
Helse- og sosialtjenester 171
Personlig tjenesteyting 9

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Ibestad
Aleneboende 251000
Par uten barn 541000
Par med barn 0-17 år 775000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 443000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Ibestad
Grunnskolenivå 442
Videregående skole-nivå 517
Universitets- og høgskolenivå kort 195
Universitets- og høgskolenivå lang 37
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 5

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Ibestad
Aktivitetstilbud barn og unge 157
Bibliotek 409
Muséer 80
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg -276
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 898
Musikk- og kulturskoler 212
Kommunale kulturbygg 476

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,6 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,9 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Ibestad
Sosialsektoren samlet 2.1
Barnevern 14.8
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 3.1
Administrasjon, kommune 7.9
Kultursektoren, kommune 2.5
Barnehage 5.1
Grunnskole 15
Helse- og omsorg 34.6

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.