3595_1413
3595_1413
kommunefakta
2019-02-23T23:06:00.000Z
no
Hyllestad kommune

Kommunefakta

Hyllestad - 1413 (Sogn og Fjordane)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 1 366 innbyggere per 4. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 25 36
5-9 år 16 32
10-14 år 39 32
15-19 år 57 54
20-24 år 49 35
25-29 år 33 15
30-34 år 29 25
35-39 år 33 34
40-44 år 49 32
45-49 år 55 44
50-54 år 69 46
55-59 år 44 47
60-64 år 43 34
65-69 år 46 46
70-74 år 53 47
75-79 år 40 38
80-84 år 21 23
85-89 år 5 20
90-94 år 8 7
95-99 år 1 2
100 år eller eldre 0 2

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Hyllestad
Sverige 3
Litauen 0
Polen 65
Tyskland 9
Eritrea 16
Somalia 0
Filippinene 7
Irak 3
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Hyllestad
Selveier 78.5
Andels- / aksjeeier 0.4
Leier 21

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Hyllestad
Jordbruk, skogbruk og fiske 59
Sekundærnæringer 208
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 149
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 34
Undervisning 46
Helse- og sosialtjenester 145
Personlig tjenesteyting 15

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Hyllestad
Aleneboende 267000
Par uten barn 560000
Par med barn 0-17 år 807000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 353000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Hyllestad
Grunnskolenivå 316
Videregående skole-nivå 586
Universitets- og høgskolenivå kort 201
Universitets- og høgskolenivå lang 37
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 5

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Hyllestad
Aktivitetstilbud barn og unge -1
Bibliotek 541
Muséer 0
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 0
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 326
Musikk- og kulturskoler 1046
Kommunale kulturbygg 35

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,3 år per 2011-2015

  • Kvinner: 85,2 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Hyllestad
Sosialsektoren samlet 4
Barnevern 0.9
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 3.6
Administrasjon, kommune 7.7
Kultursektoren, kommune 3.9
Barnehage 6.9
Grunnskole 17.8
Helse- og omsorg 40.1

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.