3595_0111
3595_0111
kommunefakta
2020-01-22T09:29:00.000Z
no
Hvaler kommune

Kommunefakta

Hvaler - 0111 (Østfold)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 4 664 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 81 74
5-9 år 115 92
10-14 år 124 127
15-19 år 146 110
20-24 år 100 88
25-29 år 102 76
30-34 år 83 83
35-39 år 111 113
40-44 år 128 145
45-49 år 156 155
50-54 år 172 169
55-59 år 187 191
60-64 år 205 229
65-69 år 230 210
70-74 år 226 197
75-79 år 85 78
80-84 år 56 59
85-89 år 26 31
90-94 år 10 19
95-99 år 1 8
100 år eller eldre 0 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Hvaler (-2019)
Sverige 20
Litauen 6
Polen 34
Tyskland 17
Eritrea 15
Somalia 6
Filippinene 11
Irak 0
Pakistan 3
Vietnam 3

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Hvaler (-2019)
Selveier 86.8
Andels- / aksjeeier 2.1
Leier 11.1

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Hvaler (-2019)
Jordbruk, skogbruk og fiske 58
Sekundærnæringer 446
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 716
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 150
Undervisning 175
Helse- og sosialtjenester 482
Personlig tjenesteyting 73

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Hvaler (-2019)
Aleneboende 305000
Par uten barn 651000
Par med barn 0-17 år 843000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 390000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Hvaler (-2019)
Grunnskolenivå 966
Videregående skolenivå 1661
Universitets- og høgskolenivå, kort 891
Universitets- og høgskolenivå, lang 284
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 18

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Hvaler
Aktivitetstilbud barn og unge 158
Bibliotek 223
Muséer 0
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 0
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 438
Kulturskoler 229
Kommunale kulturbygg 0

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,1 år per 2011-2015

  • Kvinner: 82,8 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Hvaler
Sosialsektoren samlet 4.4
Barnevern 6.5
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 11.2
Administrasjon, kommune 5
Kultursektoren, kommune 1.9
Barnehage 7.5
Grunnskole 17.4
Helse- og omsorg 28

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.