3595_0111
3595_0111
kommunefakta
2019-12-10T00:56:00.000Z
no
Hvaler kommune

Kommunefakta

Hvaler - 0111 (Østfold)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 4 664 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 81 74
5-9 år 115 92
10-14 år 124 127
15-19 år 146 110
20-24 år 100 88
25-29 år 102 76
30-34 år 83 83
35-39 år 111 113
40-44 år 128 145
45-49 år 156 155
50-54 år 172 169
55-59 år 187 191
60-64 år 205 229
65-69 år 230 210
70-74 år 226 197
75-79 år 85 78
80-84 år 56 59
85-89 år 26 31
90-94 år 10 19
95-99 år 1 8
100 år eller eldre 0 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Hvaler
Sverige 20
Litauen 6
Polen 34
Tyskland 17
Eritrea 15
Somalia 6
Filippinene 11
Irak 0
Pakistan 3
Vietnam 3

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Hvaler
Selveier 86.8
Andels- / aksjeeier 2.1
Leier 11.1

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Hvaler
Jordbruk, skogbruk og fiske 58
Sekundærnæringer 446
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 716
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 150
Undervisning 175
Helse- og sosialtjenester 482
Personlig tjenesteyting 73

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Hvaler
Aleneboende 296000
Par uten barn 633000
Par med barn 0-17 år 800000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 408000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Hvaler
Grunnskolenivå 966
Videregående skolenivå 1661
Universitets- og høgskolenivå, kort 891
Universitets- og høgskolenivå, lang 284
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 18

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Hvaler
Aktivitetstilbud barn og unge 158
Bibliotek 223
Muséer 0
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 0
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 438
Kulturskoler 229
Kommunale kulturbygg 0

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,1 år per 2011-2015

  • Kvinner: 82,8 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Hvaler
Sosialsektoren samlet 4.4
Barnevern 6.5
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 11.2
Administrasjon, kommune 5
Kultursektoren, kommune 1.9
Barnehage 7.5
Grunnskole 17.4
Helse- og omsorg 28

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.