3595_0239
3595_0239
kommunefakta
2020-01-28T22:04:00.000Z
no
Hurdal kommune

Kommunefakta

Hurdal - 0239 (Akershus)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 2 827 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 80 65
5-9 år 93 89
10-14 år 85 76
15-19 år 84 74
20-24 år 87 60
25-29 år 76 75
30-34 år 65 67
35-39 år 87 91
40-44 år 80 89
45-49 år 109 119
50-54 år 95 90
55-59 år 100 110
60-64 år 102 100
65-69 år 89 102
70-74 år 86 72
75-79 år 47 52
80-84 år 37 50
85-89 år 20 23
90-94 år 6 18
95-99 år 2 10
100 år eller eldre 1 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Hurdal (-2019)
Sverige 25
Litauen 8
Polen 27
Tyskland 25
Eritrea 10
Somalia 10
Filippinene 6
Irak 4
Pakistan 7
Vietnam 4

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Hurdal (-2019)
Selveier 82.3
Andels- / aksjeeier 1.1
Leier 16.6

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Hurdal (-2019)
Jordbruk, skogbruk og fiske 49
Sekundærnæringer 219
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 563
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 96
Undervisning 109
Helse- og sosialtjenester 289
Personlig tjenesteyting 37

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Hurdal (-2019)
Aleneboende 287000
Par uten barn 613000
Par med barn 0-17 år 749000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 407000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Hurdal (-2019)
Grunnskolenivå 818
Videregående skolenivå 986
Universitets- og høgskolenivå, kort 392
Universitets- og høgskolenivå, lang 120
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 9

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Hurdal
Aktivitetstilbud barn og unge 115
Bibliotek 288
Muséer 0
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 79
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 498
Kulturskoler 226
Kommunale kulturbygg 65

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,5 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Hurdal
Sosialsektoren samlet 3.4
Barnevern 5.4
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 6.6
Administrasjon, kommune 10.1
Kultursektoren, kommune 2
Barnehage 10.5
Grunnskole 17.6
Helse- og omsorg 33.7

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.