3595_0239
3595_0239
kommunefakta
2019-11-16T03:38:00.000Z
no
Hurdal kommune

Kommunefakta

Hurdal - 0239 (Akershus)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 2 848 innbyggere per 2. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 80 65
5-9 år 93 89
10-14 år 85 76
15-19 år 84 74
20-24 år 87 60
25-29 år 76 75
30-34 år 65 67
35-39 år 87 91
40-44 år 80 89
45-49 år 109 119
50-54 år 95 90
55-59 år 100 110
60-64 år 102 100
65-69 år 89 102
70-74 år 86 72
75-79 år 47 52
80-84 år 37 50
85-89 år 20 23
90-94 år 6 18
95-99 år 2 10
100 år eller eldre 1 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Hurdal
Sverige 25
Litauen 8
Polen 27
Tyskland 25
Eritrea 10
Somalia 10
Filippinene 6
Irak 4
Pakistan 7
Vietnam 4

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Hurdal
Selveier 82.3
Andels- / aksjeeier 1.1
Leier 16.6

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Hurdal
Jordbruk, skogbruk og fiske 49
Sekundærnæringer 219
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 563
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 96
Undervisning 109
Helse- og sosialtjenester 289
Personlig tjenesteyting 37

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Hurdal
Aleneboende 277000
Par uten barn 588000
Par med barn 0-17 år 724000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 386000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Hurdal
Grunnskolenivå 818
Videregående skolenivå 986
Universitets- og høgskolenivå, kort 392
Universitets- og høgskolenivå, lang 120
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 9

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Hurdal
Aktivitetstilbud barn og unge 115
Bibliotek 288
Muséer 0
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 79
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 498
Kulturskoler 226
Kommunale kulturbygg 65

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,5 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Hurdal
Sosialsektoren samlet 3.4
Barnevern 5.4
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 6.6
Administrasjon, kommune 10.1
Kultursektoren, kommune 2
Barnehage 10.5
Grunnskole 17.6
Helse- og omsorg 33.7

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.