På grunn av endringer i kommunestrukturen fra 1. januar 2020 er tall for mange kommuner mangelfulle. Flere tall vil vises etter hvert som tall for de nye kommunene blir publisert.

3595_5046
3595_5046
kommunefakta
2020-03-30T03:27:00.000Z
no
Høylandet kommune

Kommunefakta

Høylandet - 5046 (Trøndelag - Trööndelage)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 1 231 innbyggere per 4. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 23 26
5-9 år 32 47
10-14 år 62 32
15-19 år 43 55
20-24 år 37 25
25-29 år 24 21
30-34 år 27 25
35-39 år 30 36
40-44 år 34 31
45-49 år 48 38
50-54 år 43 29
55-59 år 31 41
60-64 år 39 32
65-69 år 48 40
70-74 år 38 46
75-79 år 34 26
80-84 år 20 27
85-89 år 16 15
90-94 år 5 4
95-99 år 0 1
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Høylandet
Sverige 3
Litauen 3
Polen 15
Tyskland 6
Eritrea 13
Somalia 0
Filippinene 0
Irak 0
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Høylandet
Selveier 78.6
Andels- / aksjeeier 0.9
Leier 20.5

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Høylandet
Jordbruk, skogbruk og fiske 84
Sekundærnæringer 114
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 155
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 60
Undervisning 51
Helse- og sosialtjenester 143
Personlig tjenesteyting 22

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Høylandet
Aleneboende 271000
Par uten barn 583000
Par med barn 0-17 år 839000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 461000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Høylandet
Grunnskolenivå 262
Videregående skolenivå 477
Universitets- og høgskolenivå, kort 218
Universitets- og høgskolenivå, lang 36
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 2

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Høylandet
Aktivitetstilbud barn og unge 511
Bibliotek 496
Muséer 0
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 292
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 0
Kulturskoler 944
Kommunale kulturbygg 0

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Bruk av fastlege

(Manglende data: Oppgave mangler for Fastlegekonsultasjoner per person i pasientens bostedskommune)

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Gjennomsnitt per bruker av praktisk bistand)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Høylandet
Sosialsektoren samlet 3.1
Barnevern 0.8
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 5.1
Administrasjon, kommune 10.9
Kultursektoren, kommune 3.9
Barnehage 7.4
Grunnskole 17.5
Helse- og omsorg 36.6

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.