3595_5046
3595_5046
kommunefakta
2019-09-18T18:39:00.000Z
no
Høylandet kommune

Kommunefakta

Høylandet - 5046 (Trøndelag)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 1 249 innbyggere per 2. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 23 31
5-9 år 32 45
10-14 år 61 37
15-19 år 45 52
20-24 år 32 27
25-29 år 29 22
30-34 år 31 32
35-39 år 27 29
40-44 år 39 41
45-49 år 49 31
50-54 år 39 31
55-59 år 33 40
60-64 år 36 37
65-69 år 51 39
70-74 år 37 46
75-79 år 30 29
80-84 år 19 26
85-89 år 18 12
90-94 år 3 11
95-99 år 0 1
100 år eller eldre 0 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Høylandet
Sverige 3
Litauen 3
Polen 18
Tyskland 6
Eritrea 16
Somalia 0
Filippinene 0
Irak 0
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Høylandet
Selveier 78.6
Andels- / aksjeeier 0.9
Leier 20.5

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Høylandet
Jordbruk, skogbruk og fiske 94
Sekundærnæringer 112
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 144
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 35
Undervisning 55
Helse- og sosialtjenester 171
Personlig tjenesteyting 22

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Høylandet
Aleneboende 261000
Par uten barn 563000
Par med barn 0-17 år 832000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 430000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Høylandet
Grunnskolenivå 262
Videregående skolenivå 477
Universitets- og høgskolenivå, kort 218
Universitets- og høgskolenivå, lang 36
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 2

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Høylandet
Aktivitetstilbud barn og unge 732
Bibliotek 477
Muséer 0
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 262
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 0
Musikk- og kulturskoler 807
Kommunale kulturbygg 0

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,8 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Høylandet
Sosialsektoren samlet 3.9
Barnevern 1.3
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 5.6
Administrasjon, kommune 10.1
Kultursektoren, kommune 3.1
Barnehage 7.2
Grunnskole 17.1
Helse- og omsorg 35.9

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.