På grunn av endringer i kommunestrukturen fra 1. januar 2020 er tall for mange kommuner mangelfulle. Flere tall vil vises etter hvert som tall for de nye kommunene blir publisert.

3595_4638
3595_4638
kommunefakta
2020-03-30T03:47:00.000Z
no
Høyanger kommune

Kommunefakta

Høyanger - 4638 (Vestland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 3 991 innbyggere per 4. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 83 71
5-9 år 111 118
10-14 år 98 118
15-19 år 139 138
20-24 år 155 125
25-29 år 126 87
30-34 år 86 83
35-39 år 103 99
40-44 år 90 106
45-49 år 127 138
50-54 år 179 164
55-59 år 186 131
60-64 år 153 119
65-69 år 131 136
70-74 år 116 115
75-79 år 92 100
80-84 år 47 71
85-89 år 36 56
90-94 år 23 21
95-99 år 4 20
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Høyanger
Sverige 4
Litauen 27
Polen 83
Tyskland 34
Eritrea 24
Somalia 11
Filippinene 14
Irak 4
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Høyanger
Selveier 76.1
Andels- / aksjeeier 5.4
Leier 18.6

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Høyanger (-2019)
Jordbruk, skogbruk og fiske 91
Sekundærnæringer 633
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 407
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 79
Undervisning 158
Helse- og sosialtjenester 476
Personlig tjenesteyting 49

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Høyanger
Aleneboende 299000
Par uten barn 640000
Par med barn 0-17 år 843000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 423000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Høyanger
Grunnskolenivå 907
Videregående skolenivå 1664
Universitets- og høgskolenivå, kort 620
Universitets- og høgskolenivå, lang 151
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 12

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Høyanger
Aktivitetstilbud barn og unge 198
Bibliotek 761
Muséer 127
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 474
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 2544
Kulturskoler 514
Kommunale kulturbygg 361

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,3 år per 2011-2015

  • Kvinner: 85,2 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

(Manglende data: Oppgave mangler for Fastlegekonsultasjoner per person i pasientens bostedskommune)

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Gjennomsnitt per bruker av praktisk bistand)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Høyanger
Sosialsektoren samlet 3.3
Barnevern 1.5
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 1.8
Administrasjon, kommune 6.6
Kultursektoren, kommune 4.9
Barnehage 6.9
Grunnskole 16.3
Helse- og omsorg 34.5

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.