3595_1416
3595_1416
kommunefakta
2019-02-18T14:31:00.000Z
no
Høyanger kommune

Kommunefakta

Høyanger - 1416 (Sogn og Fjordane)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 4 105 innbyggere per 3. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 93 85
5-9 år 105 117
10-14 år 123 132
15-19 år 164 152
20-24 år 162 123
25-29 år 103 97
30-34 år 103 82
35-39 år 90 100
40-44 år 101 113
45-49 år 169 153
50-54 år 187 151
55-59 år 168 120
60-64 år 146 126
65-69 år 123 119
70-74 år 109 122
75-79 år 63 82
80-84 år 50 70
85-89 år 38 51
90-94 år 20 31
95-99 år 3 7
100 år eller eldre 0 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Høyanger
Sverige 3
Litauen 30
Polen 87
Tyskland 36
Eritrea 29
Somalia 28
Filippinene 12
Irak 3
Pakistan 3
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Høyanger
Selveier 74.9
Andels- / aksjeeier 5.2
Leier 19.9

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Høyanger
Jordbruk, skogbruk og fiske 94
Sekundærnæringer 645
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 414
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 81
Undervisning 171
Helse- og sosialtjenester 480
Personlig tjenesteyting 55

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Høyanger
Aleneboende 288000
Par uten barn 606000
Par med barn 0-17 år 817000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 410000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Høyanger
Grunnskolenivå 951
Videregående skole-nivå 1647
Universitets- og høgskolenivå kort 616
Universitets- og høgskolenivå lang 147
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 18

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Høyanger
Aktivitetstilbud barn og unge 304
Bibliotek 663
Muséer 119
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 636
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 2412
Musikk- og kulturskoler 454
Kommunale kulturbygg 277

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,3 år per 2011-2015

  • Kvinner: 85,2 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Høyanger
Sosialsektoren samlet 3.9
Barnevern 0.8
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 3.1
Administrasjon, kommune 7.2
Kultursektoren, kommune 4.9
Barnehage 7.1
Grunnskole 17.6
Helse- og omsorg 31.7

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.