3595_0701
3595_0701
kommunefakta
2019-02-20T07:31:00.000Z
no
Horten kommune

Kommunefakta

Horten - 0701 (Vestfold)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 27 413 innbyggere per 3. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 713 656
5-9 år 829 767
10-14 år 845 770
15-19 år 861 824
20-24 år 943 791
25-29 år 925 818
30-34 år 773 722
35-39 år 826 774
40-44 år 845 902
45-49 år 1004 1016
50-54 år 999 985
55-59 år 911 898
60-64 år 786 860
65-69 år 728 792
70-74 år 705 805
75-79 år 426 498
80-84 år 272 393
85-89 år 162 249
90-94 år 63 120
95-99 år 9 48
100 år eller eldre 1 3

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Horten
Sverige 155
Litauen 312
Polen 442
Tyskland 97
Eritrea 85
Somalia 383
Filippinene 135
Irak 144
Pakistan 69
Vietnam 113

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Horten
Selveier 66.3
Andels- / aksjeeier 15.4
Leier 18.3

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Horten
Jordbruk, skogbruk og fiske 70
Sekundærnæringer 2685
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 4296
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 991
Undervisning 1125
Helse- og sosialtjenester 2627
Personlig tjenesteyting 418

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Horten
Aleneboende 276000
Par uten barn 600000
Par med barn 0-17 år 769000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 403000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Horten
Grunnskolenivå 5735
Videregående skole-nivå 8796
Universitets- og høgskolenivå kort 5449
Universitets- og høgskolenivå lang 1609
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 169

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Horten
Aktivitetstilbud barn og unge 129
Bibliotek 362
Muséer -1
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 357
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 182
Musikk- og kulturskoler 158
Kommunale kulturbygg 56

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,3 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,7 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Horten
Sosialsektoren samlet 5.9
Barnevern 4.3
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 4.4
Administrasjon, kommune 6
Kultursektoren, kommune 3
Barnehage 11.5
Grunnskole 20
Helse- og omsorg 31.6

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.