På grunn av endringer i kommunestrukturen fra 1. januar 2020 er tall for mange kommuner mangelfulle. Flere tall vil vises etter hvert som tall for de nye kommunene blir publisert.

3595_3801
3595_3801
kommunefakta
2020-03-30T03:44:00.000Z
no
Horten kommune

Kommunefakta

Horten - 3801 (Vestfold og Telemark)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 27 341 innbyggere per 4. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 654 567
5-9 år 816 730
10-14 år 832 775
15-19 år 859 806
20-24 år 921 750
25-29 år 927 758
30-34 år 781 807
35-39 år 855 779
40-44 år 782 813
45-49 år 973 1018
50-54 år 1037 986
55-59 år 912 928
60-64 år 825 896
65-69 år 743 807
70-74 år 738 829
75-79 år 489 600
80-84 år 311 400
85-89 år 164 250
90-94 år 60 121
95-99 år 13 29
100 år eller eldre 1 9

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Horten
Sverige 158
Litauen 322
Polen 460
Tyskland 95
Eritrea 112
Somalia 415
Filippinene 151
Irak 153
Pakistan 71
Vietnam 108

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Horten
Selveier 66.4
Andels- / aksjeeier 14.9
Leier 18.7

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Horten (2002-2019)
Jordbruk, skogbruk og fiske 86
Sekundærnæringer 2845
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 4305
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 966
Undervisning 1138
Helse- og sosialtjenester 2644
Personlig tjenesteyting 465

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Horten
Aleneboende 283000
Par uten barn 620000
Par med barn 0-17 år 790000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 413000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Horten
Grunnskolenivå 5625
Videregående skolenivå 8826
Universitets- og høgskolenivå, kort 5596
Universitets- og høgskolenivå, lang 1658
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 168

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Horten
Aktivitetstilbud barn og unge 171
Bibliotek 377
Muséer 19
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 414
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 193
Kulturskoler 193
Kommunale kulturbygg 165

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,3 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,7 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

(Manglende data: Oppgave mangler for Fastlegekonsultasjoner per person i pasientens bostedskommune)

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Gjennomsnitt per bruker av praktisk bistand)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Horten
Sosialsektoren samlet 6.2
Barnevern 4.4
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 4.5
Administrasjon, kommune 5.1
Kultursektoren, kommune 3.3
Barnehage 11.5
Grunnskole 19.9
Helse- og omsorg 33.9

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.