3595_0701
3595_0701
kommunefakta
2018-04-26T11:22:00.000Z
no
Horten kommune

Kommunefakta

Horten - 0701 (Vestfold)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 27 317 innbyggere per 4. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 713 656
5-9 år 829 767
10-14 år 845 770
15-19 år 861 824
20-24 år 943 791
25-29 år 925 818
30-34 år 773 722
35-39 år 826 774
40-44 år 845 902
45-49 år 1004 1016
50-54 år 999 985
55-59 år 911 898
60-64 år 786 860
65-69 år 728 792
70-74 år 705 805
75-79 år 426 498
80-84 år 272 393
85-89 år 162 249
90-94 år 63 120
95-99 år 9 48
100 år eller eldre 1 3

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Horten
Sverige 155
Litauen 312
Polen 442
Tyskland 97
Eritrea 85
Somalia 383
Filippinene 135
Irak 144
Pakistan 69
Vietnam 113

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Horten
Selveier 66.5
Andels- / aksjeeier 15
Leier 18.5

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Horten
Jordbruk, skogbruk og fiske 70
Sekundærnæringer 2685
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 4296
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 991
Undervisning 1125
Helse- og sosialtjenester 2627
Personlig tjenesteyting 418

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Horten
Aleneboende 272000
Par uten barn 585000
Par med barn 0-17 år 761000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 395000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Horten
Grunnskolenivå 5727
Videregående skole-nivå 8830
Universitets- og høgskolenivå kort 5352
Universitets- og høgskolenivå lang 1521
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 168

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Horten
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 8
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 22.6
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern -0.1
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 22.3
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 11.4
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 9.9
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 3.5

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Bøker lånt på biblioteket)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,3 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,7 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

(Manglende data: Oppgave mangler for Fastlegekonsultasjoner per person i pasientens bostedskommune)

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Horten
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern 6.6
Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 11.7
Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 20.6
Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 33.7
Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 5.6
Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 3.8
Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern 4.6
Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 2.9

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.