3595_0715
3595_0715
kommunefakta
2019-02-20T07:16:00.000Z
no
Holmestrand kommune

Kommunefakta

Holmestrand - 0715 (Vestfold)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 14 365 innbyggere per 3. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 388 336
5-9 år 434 395
10-14 år 446 382
15-19 år 443 400
20-24 år 392 362
25-29 år 379 380
30-34 år 414 392
35-39 år 442 467
40-44 år 505 522
45-49 år 552 524
50-54 år 517 505
55-59 år 493 470
60-64 år 449 437
65-69 år 422 486
70-74 år 394 385
75-79 år 239 264
80-84 år 125 167
85-89 år 66 108
90-94 år 26 76
95-99 år 4 21
100 år eller eldre 1 2

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Holmestrand
Sverige 54
Litauen 175
Polen 370
Tyskland 86
Eritrea 56
Somalia 11
Filippinene 65
Irak 56
Pakistan 25
Vietnam 6

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Arbeid og utdanning

Barn og utdanning

(Manglende data: Tall kan ikke forekomme for Elever i SFO/AKS)

Kultur

(Manglende data: Tall kan ikke forekomme for Netto utgifter til kultursektoren)

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Tall kan ikke forekomme for Bøker lånt på biblioteket, Tall kan ikke forekomme for Barn med plass i kommunal musikk- og kulturskole)

Religion

(Manglende data: Tall kan ikke forekomme for Medlemmer i Den norske kirke, Tall kan ikke forekomme for Medlemmer i andre tros- og livsynssamfunn)

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,3 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,7 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

(Manglende data: Tall kan ikke forekomme for Fastlegekonsultasjoner per person i pasientens bostedskommune, Tall kan ikke forekomme for Fastlegeårsverk)

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Tall kan ikke forekomme for Mottakere av hjemmetjenester 67-79 år, Tall kan ikke forekomme for Gjennomsnitt per bruker av praktisk bistand, Tall kan ikke forekomme for Antall plasser i helse- og omsorgsinstitusjoner)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

(Manglende data: Tall kan ikke forekomme for Driftsresultat)

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Finansielle nøkkeltall

(Manglende data: Tall kan ikke forekomme for Kommunens lånegjeld per innbygger, Tall kan ikke forekomme for Kommunens driftsinntekter per innbygger, Tall kan ikke forekomme for Kommunens driftsutgifter per innbygger)

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.