3595_0612
3595_0612
kommunefakta
2020-02-18T20:06:00.000Z
no
Hole kommune

Kommunefakta

Hole - 0612 (Buskerud)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 6 813 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 194 200
5-9 år 253 234
10-14 år 222 200
15-19 år 204 189
20-24 år 152 128
25-29 år 145 135
30-34 år 183 190
35-39 år 250 276
40-44 år 253 249
45-49 år 263 246
50-54 år 304 259
55-59 år 249 208
60-64 år 215 216
65-69 år 212 193
70-74 år 178 164
75-79 år 93 99
80-84 år 50 79
85-89 år 45 59
90-94 år 17 22
95-99 år 7 9
100 år eller eldre 0 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Hole (1977-2019)
Sverige 64
Litauen 64
Polen 269
Tyskland 43
Eritrea 9
Somalia 4
Filippinene 39
Irak 14
Pakistan 8
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Hole (1977-2019)
Selveier 83.9
Andels- / aksjeeier 1.1
Leier 15

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Hole (1977-2019)
Jordbruk, skogbruk og fiske 98
Sekundærnæringer 602
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1373
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 252
Undervisning 263
Helse- og sosialtjenester 707
Personlig tjenesteyting 136

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Hole (1977-2019)
Aleneboende 306000
Par uten barn 712000
Par med barn 0-17 år 918000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 451000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Hole (1977-2019)
Grunnskolenivå 1190
Videregående skolenivå 2057
Universitets- og høgskolenivå, kort 1454
Universitets- og høgskolenivå, lang 661
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 25

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Hole
Aktivitetstilbud barn og unge 77
Bibliotek 320
Muséer 12
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 1732
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 450
Kulturskoler 556
Kommunale kulturbygg 289

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,7 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,6 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Hole
Sosialsektoren samlet 3.1
Barnevern 2.7
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 3.5
Administrasjon, kommune 6.5
Kultursektoren, kommune 6.4
Barnehage 14.2
Grunnskole 22.2
Helse- og omsorg 32.4

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.