3595_0612
3595_0612
kommunefakta
2019-01-23T11:07:00.000Z
no
Hole kommune

Kommunefakta

Hole - 0612 (Buskerud)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 6 888 innbyggere per 3. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 194 199
5-9 år 262 228
10-14 år 217 200
15-19 år 186 173
20-24 år 164 140
25-29 år 156 169
30-34 år 200 196
35-39 år 237 264
40-44 år 262 245
45-49 år 264 263
50-54 år 294 258
55-59 år 254 199
60-64 år 208 217
65-69 år 212 186
70-74 år 164 149
75-79 år 88 98
80-84 år 46 81
85-89 år 45 62
90-94 år 19 22
95-99 år 2 9
100 år eller eldre 0 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Hole
Sverige 57
Litauen 65
Polen 265
Tyskland 40
Eritrea 9
Somalia 4
Filippinene 41
Irak 12
Pakistan 8
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Hole
Selveier 83.6
Andels- / aksjeeier 1.1
Leier 15.3

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Hole
Jordbruk, skogbruk og fiske 123
Sekundærnæringer 586
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1387
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 261
Undervisning 267
Helse- og sosialtjenester 734
Personlig tjenesteyting 125

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Hole
Aleneboende 299000
Par uten barn 700000
Par med barn 0-17 år 897000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 448000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Hole
Grunnskolenivå 1215
Videregående skole-nivå 2041
Universitets- og høgskolenivå kort 1434
Universitets- og høgskolenivå lang 622
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 27

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Hole
Aktivitetstilbud barn og unge 59
Bibliotek 249
Muséer 11
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg -77
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 424
Musikk- og kulturskoler 475
Kommunale kulturbygg 300

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,7 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,6 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Hole
Sosialsektoren samlet 3
Barnevern 2.8
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 3.6
Administrasjon, kommune 6.3
Kultursektoren, kommune 3.8
Barnehage 14.6
Grunnskole 22.4
Helse- og omsorg 31

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.