3595_0620
3595_0620
kommunefakta
2020-01-29T19:05:00.000Z
no
Hol kommune

Kommunefakta

Hol - 0620 (Buskerud)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 4 455 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 111 100
5-9 år 84 91
10-14 år 138 108
15-19 år 137 128
20-24 år 107 99
25-29 år 141 120
30-34 år 161 144
35-39 år 133 148
40-44 år 144 126
45-49 år 148 146
50-54 år 151 165
55-59 år 176 133
60-64 år 151 177
65-69 år 142 143
70-74 år 149 150
75-79 år 84 88
80-84 år 46 61
85-89 år 31 44
90-94 år 13 37
95-99 år 8 10
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Hol (-2019)
Sverige 66
Litauen 38
Polen 183
Tyskland 30
Eritrea 8
Somalia 12
Filippinene 18
Irak 16
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Hol (-2019)
Selveier 79
Andels- / aksjeeier 0.6
Leier 20.3

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Hol (-2019)
Jordbruk, skogbruk og fiske 81
Sekundærnæringer 597
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 905
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 96
Undervisning 168
Helse- og sosialtjenester 452
Personlig tjenesteyting 140

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Hol (-2019)
Aleneboende 291000
Par uten barn 649000
Par med barn 0-17 år 818000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 413000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Hol (-2019)
Grunnskolenivå 1002
Videregående skolenivå 1697
Universitets- og høgskolenivå, kort 787
Universitets- og høgskolenivå, lang 217
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 23

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Hol
Aktivitetstilbud barn og unge 568
Bibliotek 660
Muséer 169
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 342
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 333
Kulturskoler 653
Kommunale kulturbygg 1270

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,7 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,6 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Hol
Sosialsektoren samlet 1.6
Barnevern 2.7
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 9.1
Administrasjon, kommune 7.3
Kultursektoren, kommune 4.5
Barnehage 7
Grunnskole 14.6
Helse- og omsorg 33

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.