3595_0620
3595_0620
kommunefakta
2018-05-24T14:04:00.000Z
no
Hol kommune

Kommunefakta

Hol - 0620 (Buskerud)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 4 505 innbyggere per 1. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 109 92
5-9 år 101 101
10-14 år 141 109
15-19 år 137 126
20-24 år 111 113
25-29 år 159 134
30-34 år 150 145
35-39 år 129 148
40-44 år 149 129
45-49 år 150 149
50-54 år 158 154
55-59 år 164 138
60-64 år 153 177
65-69 år 141 149
70-74 år 140 147
75-79 år 87 81
80-84 år 44 60
85-89 år 32 45
90-94 år 22 33
95-99 år 3 9
100 år eller eldre 1 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Hol
Sverige 65
Litauen 43
Polen 189
Tyskland 28
Eritrea 9
Somalia 15
Filippinene 21
Irak 16
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Hol
Selveier 79.4
Andels- / aksjeeier 0.7
Leier 19.9

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Hol
Jordbruk, skogbruk og fiske 70
Sekundærnæringer 582
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 895
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 110
Undervisning 164
Helse- og sosialtjenester 459
Personlig tjenesteyting 141

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Hol
Aleneboende 273000
Par uten barn 609000
Par med barn 0-17 år 757000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 390000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Hol
Grunnskolenivå 1041
Videregående skole-nivå 1732
Universitets- og høgskolenivå kort 771
Universitets- og høgskolenivå lang 189
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 28

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Hol
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 12.8
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 14.3
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 4.1
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 3.1
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 6.9
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 13.4
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 27.2

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Bøker lånt på biblioteket)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,7 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,6 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

(Manglende data: Oppgave mangler for Fastlegekonsultasjoner per person i pasientens bostedskommune)

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Hol
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern 9.1
Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 7.1
Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 14.6
Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 30.1
Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 1.5
Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 2.7
Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern 8.5
Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 4

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.